Attefallsåtgärder för en- och tvåbostadshus som kräver startbesked (anmälan)

För Attefallsåtgärder behöver ni inkomma med en anmälan.

I vårt informationsblad hittar du information om olika Attefallsåtgärder.

Blankett för Anmälan om Attefall

Ansökan via e-tjänsten Bygga och bo

Information från Roslagsvatten om anslutning av VA till Attefallshus

Nedan dokument behöver du inkomma med:

  • Ansökningsblankett
  • Fasadritning, Planritning, sektionsritning i skala 1:100
  • Situationsplan skala 1:500, med mått till tomtgränser

Konstruktionsritning och kontrollansvarig kan behövas till vissa ärenden, det får ni information om när handläggaren har gått igenom alla handlingar.

Attefallhus får inte ha större byggnadsarea än 25,0 kvm, taknockshöjd får inte överstiga 4 meter, får inte placeras närmare fastighetsgräns än 4,5 meter (närmare gräns behövs grannarnas medgivande på inskickad situationsplan)

Arbetet får enbart påbörjas efter att Startbesked erhållits.

När arbetet är slutfört ska nedan skickas in:

  • Ansökan om slutbesked
  • En signerad kontrollplan

När slutbesked erhållits får byggnaden tas i bruk.

Områden undantagna Attefallsåtgärder

Enbart karta över undantagna områden för Helgö