Bygglov

Bygglov behövs för ny-, om- och tillbyggnad. Det krävs även bygglov för väsentlig ändring exempelvis av en byggnads användning från bostadshus till kontor. Bygglov krävs även för att ändra en byggnads utseende.

Mer information finns i vår informationsbroschyr Att bygga i Ekerö kommun samt i dokumentet Tillgänglighet på tomter och i byggnader i Ekerö kommun.

Ansökan om bygglov

Detta behöver du bifoga ansökan

 

1. Ansökningsblankett för bygglov 2 ex

  • Uppgifter om sökande = Byggherre

 

2. Huvudritningar 2 ex, skala 1:100 i A4 eller A3 format

  • Samtliga fasader med befintliga och blivande marklinjer
  • Planritning som visar byggnadens användning, rumsplacering, möblering
  • Sektionsritning

 

Byggnadsnämndens riktlinjer för nybyggnadskarta

 

3. Kontrollplan (Mer information om kontrollplan)


4. Situationsplan, nybyggnadskarta (beroende på objektets omfattning) 2 ex,  skala 1:500 i A4 eller A3 format

  • Byggnadens placering
  • Yttermått, avstånd till gräns och höjdläge ska anges

Byggnadsåtgärderna ska påbörjas inom två år och avslutas inom fem år från det datum då bygglovet vunnit laga kraft. Om byggnadsåtgärderna inte är färdiga inom den tiden måste nytt bygglov inlämnas.

Mer information om bygglovsprocessen