Eldstad

För att installera en eldstad behöver ni inkomma med en anmälan.

Inlämnad anmälan leder till att sökanden får ett Startbesked, varefter installationen av kaminen/eldstaden kan påbörjas.

Ekerö kommun behöver få in nedan dokument:

  • Anmälan för eldstad
  • Planritning med eldstadens plats markerad
  • Fasadritning med skorsten inritad
  • Kontrollplan
  • Typgodkännande (Produktbeskrivning)

Installationen får enbart påbörjas efter att Startbesked erhållits.

När arbetet är slutfört ska sotaren provtrycka installationen, varpå sökanden får ett sotarintyg som de ska skicka in till kommunen tillsammans med ansökan om slutbesked samt en signerad kontrollplan.

När slutbesked erhållits får kaminen/eldstaden tas i bruk.

Anmälan om eldstad

Ansökan via e-tjänsten Bygga och bo

Elda på rätt sätt i kaminen

Information inför anmälan om eldstad

Kontrollplan för enkla byggprojekt (mall)

Kontrollplan för eldstad (exempel)