Enkla byggprojekt

Vad är enkla byggprojekt?

Enkla byggprojekt är exempelvis; mindre komplementbyggnad eller tillbyggnad, altan, enklare fasadändring eller takkupa som inte innebär någon ändring i den bärande konstruktionen.

Enkla byggprojekt kräver ingen kontrollansvarig. Byggnadsnämnden gör en bedömning för varje enskilt ärende om det är att betraktas som ett enkelt byggprojekt och byggherren därmed själv kan upprätta en kontrollplan för byggprojektet eller om projektet kräver en kontrollansvarig.

Exempel på kontrollplan

Mall kontrollplan

OBS!! Mallen är endast en formatmall som kan fungera som ett stöd vid upprättande av enklare kontrollplaner och vid mindre projekt.

Kontrollplaner för enkla byggprojekt

Enligt plan- och bygglagen ska en kontrollplan upprättas för alla byggprojekt. Det är byggherren som ansvarar för att en kontrollplan enligt plan- och bygglagen, PBL, upprättas.

Kontrollplanen syfte är att säkerställa att samhällets regler och funktionskrav på byggnadsverk uppfylls. Kontrollplanens omfattning varierar med varje enskilt byggprojekt och anpassas efter projektets svårighetsgrad och art.

Vad ska kontrollplanen innehålla?

Kontrollplanens ska ange vad det är som ska kontrolleras, kontrollpunkter som är aktuella för det specifika byggprojektet gällande:

- Bärande stomme, Kapitel 4 BBR samt EKS
- Brandsäkerhet, Kapitel 5 BBR
- Hygien, hälsa och miljö, Kapitel 6 BBR
- Säkerhet vid användning, Kapitel 8 BBR
- Energihushållning, Kapitel 9 BBR
- Tillgänglighet, Kapitel 3 BBR

BBR: Boverkets byggregler finns att ladda ner som PDF på boverkets hemsida.

EKS: De europeiska konstruktionsstandarderna, eurokoderna utgör tillsammans med
nationella val i föreskriftsserien EKS ett regelsystem som har ersatt
Boverkets konstruktionsregler, BKR vid årsskiftet 2010/11.