Friggebod

Du som har ett en- eller tvåbostadshus får i bostadshusets omedelbara närhet utan bygglov eller anmälan sätta upp fristående komplementbyggnader med en sammanlagd byggnadsarea på maximalt 15 kvm, så kallade friggebodar. Den maximala höjden från marken till taknock får inte överstiga 3,0 meter och inte placeras närmare fastighetsgränsen än 4,5 meter samt placeras i bostadshusets omedelbara närhet.

Om du vill placera din friggebod närmare gränsen än 4,5 meter krävs medgivande av berörda grannar. Medgivandet bör vara skriftligt. Ger inte grannarna sitt medgivande måste du söka bygglov.

Om du vill placera en friggebod närmare än 4,5 meter från gata, väg eller park kan kommunen kräva att du söker bygglov.