Förslag till ny energiplan för Ekerö kommun

Ekerö kommun har utarbetat en ny energiplan för kommunen. Kommunens energiplan skall enligt lag behandla kommunens energitillförsel och energianvändning. Nuvarande energiplan inaktualiseras i samband med att nuvarande Översiktsplan revideras under 2017.

Syftet med planen är att studera och hantera nuvarande och framtida energibehov samt att identifiera åtgärder och ansvar för att nå kommunens visioner och mål vad gäller energikonsumtion och energiproduktion. Föreslagen energiplan innebär att kommunen tar en tydligare roll i energifrågan och kommer att arbeta mer aktivt med energifrågor i framtiden.

Handlingarna finns tillgängliga här på kommunens hemsida under samrådstiden, 9/12 2016 till och med 17/2 2017 finns samrådshandlingarna även att ta del av på biblioteket i Ekerö centrum, biblioteket i Stenhamra centrum samt i kommunhuset.

Eventuella synpunkter på föreslagen energiplan skall vara kommunen tillhanda senast den 17/2 2017 under adress: Ekerö kommun, Kommunstyrelsen, Box 205, 178 23 Ekerö. Synpunkter kan också skickas till kommunstyrelsen@ekero.se.

Kontaktperson: Michaela Thomsson, Ekerö kommun.