Energismart företag

Många företag har höga energikostnader, utan att vara medvetna om att dessa ibland med mycket enkla medel kan reduceras. Minskad energianvändning leder förutom till minskade kostnader för företaget, även till minskad klimatpåverkan.

Lokalt företagsprojekt

Ett kontinuerligt energieffektiviseringsprojekt vänder sig till företag som har en värmeanläggning med större effekt än 20 kW i Ekerö kommun som vill minska sin energianvändning. Energirådgivningen erbjuder företagen ett kostnadsfritt och opartiskt rådgivningsbesök av en energirådgivare. Under besöket tittar rådgivaren på lokaler och ger råd kring hur varje enskilt företag kan energieffektivisera i sin verksamhet.

Om ert företag är intresserade av ett gratis rådgivningsbesök vänder ni er till den lokala projektledaren för energi- och klimatrådgivningen i Ekerö kommun på info@ekero.se eller på telefon 08-124 57 100 (växel). Allmänna frågor kring energi och klimat hänvisas till den gemensamma telefonrådgivningen på telefon 08-29 11 29 eller info@energiradgivningen.se.

Nedan följer några goda exempel på hur tidigare års deltagare i Ekerö kommuns lokala projekt Energismart företag har kommit igång med sitt energieffektiviseringsarbete.

Alvebäcks blommor

Ekerö möbler

Mälaröarnas båtvarv

Stöd till energikartläggning

Kommunförbundet Stockholms Län (KSL) driver sedan ett år tillbaka ett EU-projekt för ekonomiskt stöd till energikartläggningar. Stödet ska ge företag och organisationer bättre förutsättningar att energieffektivisera och därmed bli mer konkurrenskraftiga.

Ett sätt för företag och organisationer att minska sin energianvändning är att i ett första steg göra en energikartläggning. En energikartläggning ger svar på hur mycket energi som årligen tillförs och används för att driva ett företags verksamhet. Den visar hur energin är fördelad i verksamhetens olika delar och ska innehålla förslag på hur företaget kan energieffektivisera genom ny teknik, driftoptimering och förbättrade användarbeteenden.

Små och medelstora företag kan nu få ett ekonomiskt stöd på upp till 50% av kostnaderna för energikartläggningen där den maximala stödsumman är 50 000 kr. De som kan söka stöd är företag och organisationer (t.ex. bostadsrättsföreningar) som har en årlig energianvändning över 300 MWh. Stödperioden sträcker sig fram till år 2020.

Mer information

Mer information om stödet finns på Energimyndighetens hemsida

Här kan du ladda ned eller beställa broschyrer om energikartläggningsstödet: Länk till broschyrer