Detaljplaner

Vad är en detaljplan?

Genom detaljplaner styr kommunen hur mark och vatten får användas och hur bebyggelsen ska se ut. I detaljplanen vägs samhällets intressen mot privata och områdets lämplighet för bebyggelse prövas för att skapa ett bra samhälle. Översiktsplanen är vägledande vid detaljplanering. Detaljplanen är däremot juridisk bindande och gäller tills den ändras eller upphävs. I Ekerö kommun sker den största statsningen på utbyggnad av bostäder inom Tätortsbandet, från Ekerö centrum med Träkvista och Sandudden via Västeräng och Södra Färingsö till Stenhamra. 

Läs mer om Planprocessen.

Aktuella detaljplaner

Plankarta

Ettans väg

Utmed Ettans väg i Kungsberga på Färingsö pågår detaljplanearbete i samband med utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp.

Skomakartorp södra

På östra Ekerö, mellan Ledungsvägen, Jungfrusundsvägen och Vikingavägen pågår detaljplanearbete. Det är en gällande plan som ska korrigeras för att bland annat möta dagens planeringsförutsättningar.

Södra klyvarestigen i Stenhamra
I Stenhamra, längsmed södra delen av Klyvarstigen och östra sidan av Vallviksvägen planeras nya bostäder...

Brunna handelsområde

En ny detaljplan är under framtagande för området väster om Lidl.

Jungfrusunds sjöstad
Nu planeras det för en attraktivare entré vid färjeläget i Jungfrusund...

Program för Kungsberga
Stadsarkitektkontoret har påbörjat ett program för Kungsberga

Helgö, etapp 1
Uppdrag om detaljplaneläggning finns för den östra delen av Helgö, motsvarande etapp 1...

Detaljplan Svanhagen /Söderberga

Svanhagen/Söderberga

Detaljplaneläggning sker för området Svanhagen/Söderberga. Tidigare har ett program upprättats och varit ute på samråd.

Brunna handelsområde

Brunna handelsområde

En ny detaljplan är under framtagande för området väster om Lidl.

Särskilt boende i Stenhamra
Ekerö kommun planerar för särskilt boende, bostäder och nytt torg i Stenhamra.

Ny bussdepå i Enlunda
Ekerö kommun tar fram en detaljplan för ny depå för SL-bussar...

Tappström 3:1 m fl 

Vid Wrangels väg föreslås 185 nya bostäder i ett centrumnära läge.

Stjärtnäs
Ny detaljplan i Stjärtnäs ska möjliggöra utbyggnad av kommunalt avlopp och förtätning av bostäder.

Munsö gamla skola
Stadsarkitektkontoret har fått i uppdrag att upprätta områdesbestämmelser samt upphäva detaljplanen för fastigheten Munsö Prästgård 1:2.

Ekerö strand
Öster om det befintliga bostadsområdet(Erskineområdet) i centrum planeras det för nya bostäder...

Fredrikstrandsvägen
I sluttningen ner mot Mälaren finns önskemål att kunna bygga ytterligare bostäder.

Älvnäsvägen 79
En ny detaljplan är under framtagande för fastigheten Älvnäs 1:73 samt del av fastigheten Älvnäs 1:1...

Större detaljplaneprojekt

Ekerö centrum

Ekerö centrum
En stor satsning görs för att få ett fortsatt attraktivt centrum vid Tappström med utbyggnadsmöjligheter för de butiker som finns och tillskott med nya butiker, kontor...

Bild över Stenhamra centrum

Stenhamra centrum
I Stenhamra görs en satsning för utveckling av centrum med olika typer av bostäder genom nyexploatering med lägenheter för bla. äldreomsorg och seniorer samt kontor...

Övrigt

Bild på en detaljplan

Pågående detaljplaner

Enligt översiktsplanen ska den största satsningen på utbyggnad av bostäder ske inom Tätortsbandet i Ekerö kommun.

Bild på en detaljplan

Gällande detaljplaner

Här hittar du information om detaljplaner som vunnit laga kraft under 2012.