Jungfrusunds sjöstad

Nu planeras det för en attraktivare entré vid färjeläget i Jungfrusund. En utveckling av färjeläget planeras med en torgmiljö med infartsparkering och större ytor för gång-, cykel- och biltrafik. Inom planområdet föreslås även bostäder och verksamhet i olika former finnas.

Bakgrund

I samband med planeringen av en utbyggnad av Jungfrusunds marina, påbörjades planeringen av en utveckling av färjeläget i Jungfrusund samt uppförandet av nya bostäder. Planeringen av färjeläget innehåller en attraktivare entré till kommunen med en blandning av allmänna ytor, bostäder och verksamheter. Efter samrådsskedet 2009-2010 delades planen upp i 2 delar, där den norra delen (Jungfrusunds marina) gick vidare till utställning och den södra delen, innehållandes färjeläget, togs bort. Stadsarkitektkontoret arbetade sedan fram ett nytt planförslag för den södra delen, som skickades ut på samråd under hösten 2011.

Planförslaget har sedan dess reviderats och är nu aktuellt för utställning.

Vad är det som planeras?

En utveckling av färjeläget med en torgmiljö, infartsparkering och möjlighet till ökade ytor för gång-, cykel- och biltrafik föreslås. Direkt söder om färjeläget planeras även en badplats. 

Cirka 100 bostäder i flerfamiljshus, radhus, bokaler, det vill säga integrerade bostäder och verksamheter, och friliggande villor tillkommer, dels söder/väster om Bryggavägen, och dels söder om Jungfrusunds marina. Invid färjeläget föreslås flerbostadshus med verksamheter i bottenvåningen och längsmed Bryggavägen föreslås bokaler.

Strandskyddet föreslås upphävas i enlighet med det som står angivet i planbeskrivningen.

Planinformation

Formellt namn: Detaljplan för del av Ekebyhov 3:1 och 3:3 (Jungfrusund sjöstad)
Diarienummer: PLAN.2010.30.214
Förfarande: Normalt planförfarande

För detaljplanen tillämpas ÄPBL (1987:10)

Läget just nu

Detaljplanen har vunnit laga kraft 2015-01-12.

Läs mer om Planprocessen.