Sättra gård

På Sättra Gård planeras det för 17 nya bostäder. Ett viktigt inslag i utvecklingen är att skapa möjlighet till ett tätortsnära lantligt boende.

 

Bakgrund

Planområdet ligger på norra delen av Adelsö, inom Sättra Gård, mot stranden av Björkfjärden. På Sättra Gård bor det idag cirka 90 personer i 48 hushåll och dessutom finns cirka 10 sommarhushåll. Sättra Gård är en före detta vårdinstitution som mer kan liknas vid en by. I byn finns idag över 100 byggnader, varav 30-talet är friköpta enfamiljshus. Resterande byggnader förvaltas och hyrs ut av Björkfjärden Egendomar AB, som också är moderbolag till Björkfjärden Drift AB. Detta driftbolag förvaltar och driver VA-, Fjärrvärme- och vägnät på gården. På gården finns också 17 olika verksamheter inom besöksnäring och service, handel, livsmedelsproduktion, djurhållning, vård, fiske och verkstad.

Vad är det som planeras?

Genom förtätning och utvidgning av befintlig bebyggelse skapas utrymme för ytterligare 12 friliggande hus för permanentboende samt en mindre bybildning med fem bostadshus inom Sättra Gård. Detaljplanen omfattar även befintliga hus runt gården.

Ett viktigt inslag i utvecklingen är att tillskapa möjligheten till ett tätortsnära lantligt boende. Det föreslås ske genom förtätning av redan bebyggda delarna av gården som förstärker den ”Bullerby” - karaktär som redan finns, samt att tillskapa några fina tomter med sjökontakt. Detaljplanen föreslår ingen ny bebyggelsen inom strandskyddet.

Planinformation

Formellt namn: Detaljplan för del av fastigheten Adelsö-Sättra 3:1 (Sättra Gård)
Diarienummer: PLAN.2004.28.214
Förfarande: Normalt planförfarande

För detaljplanen tillämpas gamla plan- och bygglagen (1987:10)

Läget just nu

Planen antogs av Byggnadsnämnden 2012-10-31.

Och vann laga kraft 2012-11-27.

Läs mer om Planprocessen.