Träkvista torg

Träkvista torg är ett lokalt centrum där Jungfrusundsvägen möter Ekerövägen. Här finns behov av att utveckla centrumet med ytterligare lokaler men även bostäder.

Bakgrund

Diskussion om en omdaning av platsen har pågått länge. Nu tas nya tag att göra ett mer levande lokalt centrum som kan vara en mötesplats för de boende i närområdet.

Vad är det som planeras?

Syftet med detaljplanen är att skapa ett lokalt centrum. Avsikten är att skapa en självklar mötesplats med livsmedelshandel, bostäder samt utökade lokaler för mindre butiker intill en tillgänglig och trygg torgmiljö. I detaljplanen möjliggörs även för byggande av ett äldreboende. Genom en justering av Jungfrusundsvägens dragning frigörs mark och ett nytt läge för befintligt torg skapas i korsningen med Ekerövägen. Jungfrusundsvägen, Fantholmsvägen och Ekerövägen föreslås inom planområdet omgestaltas till stadsgator med kantstensparkering och trädplantering. Bebyggelsen utformas som tre- till fyravånings flerbostadshus. Detaljplaneförslaget rymmer cirka 142 nya lägenheter, samt cirka 54 platser i äldreboendet. Planförslaget innebär också en handels- och verksamhetsyta på cirka 2150 m2. I planförslaget ingår även att rusta upp och utveckla befintlig grönska.

Planinformation

Formellt namn: Detaljplan för Träkvista 27:1
Diarienr: PLAN.1999.19.214
Förfarande: Utökat förfarande

För detaljplanen tillämpas plan- och bygglagen (2010:900)

Läget just nu

Ett detaljplaneprogram för planområdet godkändes av Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011.

Detaljplanen har varit ute på samråd mellan 7 juni och 2 september 2017. De yttranden som kom in under samrådet sammanställs nu i en så kallad samrådsredogörelse. Därefter görs eventuella utredningar och ändringar till följd av yttrandena. Nästa steg i processen är granskning.

För mer information om detaljplanen, kontakta Ekerö direkt, tel. 08- 124 571 00.

Läs mer om Planprocessen.