Stavsund camping

I Stavsund utreds förutsättningarna för en campingplats med plats för husvagnar, tält och stugor.

Ortofoto över Stavsund

Bakgrund

Stadsarkitektkontoret utreder förutsättningarna för detaljplaneläggning för området på initiativ av markägaren.

Vad är det som planeras?

Syftet är att anlägga en campingplats vid Rastaholm för husvagnar, tält och stugor. Campingområdet placeras en bit från stranden. På så sätt får såväl allmänheten som framtida campinggäster tillgång till strandområdet. Det gångstråk som idag finns längs stranden föreslås bevaras och en badplats kan tillkomma.

Planinformation

Formellt namn: Detaljplan för campingplats på del av Stavsund 1:1
Diarienr: PLAN.2007.19.214
Förfarande: Normalt planförfarande

För detaljplanen tillämpas gamla plan- och bygglagen (1987:10)

Läget just nu

Programmet var ute på samråd under sommaren 2009. Detaljplanen är för närvarande vilande.

Läs mer om Planprocessen.