Stenhamra centrum

Stenhamra centrum

Bakgrund

Stenhamra är kommunens näst största tätort och den största tätorten på Färingsö. Här finns det bra tillgång till samhällsservice och kollektivtrafik. Ett särskilt boende med 64 platser har byggts väster om Coop i enlighet med en ny detaljplan för ändamålet (lagakraftvunnen 2014). AB Ekerö bostäder har beviljats positivt planbesked för flerbostadshus på fastigheterna Stockby 2:170 (f.d. ICA/bensinstation) och Stockby 3:35 (Fårhagsplan) (2014). På Stockby 1:73 har Stenhamra förskola samt en fritidsgård funnits sedan 60-talet. Byggnaderna är i dåligt skick och nu placeras paviljonger för förskoleverksamheten vilka kommer att täcka behovet för de närmaste fem åren. Miljö- och stadsbyggnadskontoret har tillsammans med Barn- och utbildningskontoret och Kultur- och fritidskontoret tittat på alternativa lokaliseringar för förskolan/fritidsgård som en del av programmet för Stenhamra centrum.

De ovan beskriva omständigheterna öppnar en möjlighet för att föreslå en ny vägstruktur samt planera för nya bostäder och service i ett väldigt centralt läge vilket kan bidra till ökat trygghet (särskilt nattetid) och liv/rörelse i centrumet.

Vidare ges möjlighet att skapa en torgyta med starkare koppling mellan kommersiell och allmän service i direkt anslutning till bytespunkten för kollektivtrafik i Stenhamra.

Vad planeras?

Miljö- och stadsbyggnadskontoret har fått i uppdrag att inleda detaljplanearbete för Stenhamra centrum. Syftet med planläggning vid Stenhamra centrum är att pröva förutsättningarna för förtätning av bebyggelse med bostäder och butiker, få utökad kvalitet på gröna områden och öka liv och rörelse i ett nytt torg i anslutning till busshållplats, biblioteket och livsmedelsbutik. Vidare möjliggörs en omdisponering av parkeringsytor och tydligare stråk för gående och cyklister.

Programmet redovisar idéer om hur centrum både utvecklas vad gäller ekologisk som social hållbarhet, genom funktioner, placering, utformning och gestaltning, i form av ny bebyggelse, offentliga rum, ett nytt torg samt de befintliga grönområdena. Det ska även pröva förutsättningarna för ny placering av förskola och fritidsgård.

Planinformation

Formellt namn: Program för Stenhamra centrum, Färingsö i Ekerö kommun, Stockholms län

Diarienummer: PLAN.2013.18

Förfarande: Normalt planförfarande

För detaljplanen tillämpas nya plan- och bygglagen (2010:900).

Läget just nu

En programhandling har godkänts av Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-09-13.

För att ta del av programsamrådsredogörelsen, kontakta Ekerö direkt via info@ekero.se eller ring 08 - 124 571 00. 

Arbete pågår med samrådshandlingar just nu. Samråd kommer preliminärt att ske 2019.

Läs mer om Planprocessen.


Andra pågående detaljplaner i Stenhamra

  -  Sjöhäll

Har du frågor eller funderingar kring materialet, hör av dig till oss på Miljö- och stadsbyggnadskontoret.