Ny översiktsplan för Ekerö kommun till 2030 med sikte på 2050

Översiktsplan för Ekerö kommun till 2030 med sikte på 2050

Vad är en översiktsplan?
 

Översiktsplanen är ett handlingsprogram som visar kommunens vilja när det gäller användning av mark och vatten och bebyggelseutveckling för att nå målet att skapa en god livsmiljö. Alla kommuner ska enligt plan- och bygglagen ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunens yta.

Ekerö kommuns preliminära tidplan för arbete med översiktsplan

Här beskrivs Ekerö kommuns tidplan med bland annat vad vi har gjort hittills och vad som kommer att göras. Arbetet har delats in i tre skeden som kallas Forum (det öppna skedet), Arena (det organiserade skedet) och Court (det formella skedet). Under alla skeden sker täta avstämningar med Ekerö kommuns förtroendevalda.

Genomförd planering år 2015:

 • Beslut i april om framtagande av ny översiktsplan av Kommunstyrelsen.
 • Regionalt underlagsmaterial och statliga inventeringar.
 • Utredningar, analyser, program, andra underlag för ny översiktsplan.
 • Forum (det öppna skedet) har avslutats.

Pågående planering år 2016:

 • Avstämning mellan tjänstemannaorganisationen och Kommunstyrelsens arbetsutskott.
 • Arena (det organiserade skedet) har inletts.
 • Medborgardialog – Interaktiv webbenkät under perioden mars-april som riktar sig till ekeröborna och invånare i angränsande stadsdelar till Ekerö,
 • Avstämning mellan tjänstemannaorganisationen och Kommunstyrelsen.
 • Court (det formella skedet) inleds.

Förestående (kommande) planering år 2017:

 • Medborgardialog – medborgare (boende, näringsliv, organisationer, föreningar, ungdomar mm). bjuds in till tematiska möten i olika delar av kommunen
 • Remisser till Länsstyrelsen, Stockholms läns landsting, Kommunförbundet Stockholms
 • län, Trafikverket, Boverket samt berörda kommuner.
 • Avstämning mellan tjänstemannaorganisationen och Kommunstyrelsen.
 • Kommunfullmäktiges antagande av ny översiktsplan, vinnande av laga kraft. Tidpunkt för detta bör vara allra senast under första kvartalet 2018.

 

Uppdrag 

Ekerö kommuns gällande översiktsplan antogs 2005 och hade sikte på 2030 och gällde till och med 2015. Kommunstyrelsen gav i april 2015 kommunledningskontoret i uppdrag att starta arbetet med att ta fram en ny översiktsplan för Ekerö kommun. Planen ska förmodligen antas i slutet av 2017 och gälla till och med 2030 och ha sikte på 2050.

Bakgrund

Ekerö kommun står inför en stor omvandling och befinner sig i en expansiv fas med tillväxt och inflyttning. Under de närmaste åren kommer byggandet av Förbifart Stockholm och breddning av Ekerövägen att ge nya möjligheter för såväl Ekeröbornas som regioninvånarnas resande. Det innebär att kommunen inom inte alltför avlägsen framtid går från att vara en utpräglad landsortskommun, till vår vision av en småstad. Genom översiktsplanen vill kommunen aktivt verka för att expansionen sker på ett sådant sätt att varken miljö, kulturvärden, eller den framtida utvecklingen äventyras.