Cisterner

Kontroll av oljecisterner m.m.

I Naturvårdsverkets föreskrifter "om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor", NFS 2003:24 finns bestämmelser om cisterner.

Stora delar av kommunen ingår sedan 2009 i Vattenskyddsområde för Östra Mälaren (karta). För cisterner belägna inom vattenskyddsområde gäller enligt föreskrifterna särskilda bestämmelser, bl.a. beträffande sekundärt skydd och tätare kontrollintervall. Dessutom ska det finnas en väl synlig informationsskylt om "vattenskyddsområde" uppsatt vid påfyllningsröret.

Nyheter i bestämmelserna från 1 juni 2009 är bl.a.

  • Slopad rapporteringsskyldighet vid kontroll. Kontroll ska fortfarande ske som tidigare och kontrollrapporterna ska hållas tillgängliga av den som använder anordningen till dess att den varaktigt tagits ur bruk. Däremot behöver inte rapporterna sändas in till tillsynsmyndigheten.
  • Generellt krav på sekundärt skydd för cisterner m.m. inom vattenskyddsområde gäller inte om platsen inte utgjorde vattenskyddsområde vid tidpunkten för installationen.
  • Cisterner m.m. inom vattenskyddsområde som installerats och tagits i bruk i enlighet med de bestämmelser som gällde vid tidpunkten för installationen ska, om de saknar sekundärt skydd, genomgå återkommande kontroll var 6:e eller var 3:e år (K- respektive S- cistern)

Föreskrifterna innehåller bestämmelser om
1. förvaring av mer än 1 m3 dieselolja, eldningsolja eller spillolja i cistern som ligger helt eller delvis i mark, ovan mark (farmartankar) eller inomhus.
2. förvaring och hantering av mer än 250 liter brandfarlig vätska inom vattenskyddsområde.
3. återkommande kontroll för inomhuscisterner med rörledningar över golv.
4. anmälningsplikt vid nyinstallation av cistern som avses i punkt 1-2 (gäller ej inomhuscisterner).
5. anmälningsplikt när cistern och rörledningar tagits ur bruk.

Anmälan om planerad installation enligt punkt 5 ska insändas till Miljönämnden minst 4 veckor innan installation påbörjas.

Vid installation och återkommande kontroll ska besiktning utföras av ett ackrediterat kontrollorgan.

Fastighetsägaren ansvarar för att cisternkontroll utförs enligt följande:

K-cistern eller skyddad S-cistern i mark (cistern med gott korrosionsskydd)
Kontroll ska ske vart 12:e år. Inom vattenskyddsområde ska cistern normalt kontrolleras vart 6:e år.

S-cistern i mark (cistern med mindre gott korrosionsskydd)
Kontroll ska ske vart 6:e år. Inom vattenskyddsområde vart 3:e år.

K- och S-cistern ovan mark (s.k. farmartank)
Cistern som var i bruk den 1 november 1999 ska vara kontrollerad senast den 1 juli 2004 med återkommande kontroller vart 12:e år (K-cistern) eller vart 6:e år (S-cistern). Inom vattenskyddsområde normalt vart 6:e år (K-cistern) eller vart 3:e år (S-cistern).

Cistern inomhus
Cistern som var i bruk den 1 november 1999 ska vara kontrollerad senast den 1 juli 2006 med återkommande kontroller vart 12:e år (K-cistern) eller vart 6:e år (S-cistern). Inom vattenskyddsområde vart 6:e år (rörledningar över golv) eller vart 3:e år (rörledningar i golv).

Kontakta Miljökontoret om du behöver ytterligare information eller om din oljetank har tagits ur bruk.

Anmälan av cistern

Anmälan av cistern ur bruk