2016-12-05 Bygga, bo och miljö | Info

Samråd om Ekerö kommuns nya översiktsplan

Ekerö kommun har tagit fram ett förslag till ny översiktsplan. Under 5 december-17 februari sker samråd av förslaget. Ta chansen att säga hur du tycker att Ekerö kommun ska utvecklas!

Ekerö kommuns nuvarande översiktsplan antogs 2005 och sträcker sig till år 2015 med sikte på 2030. Kommunen har tagit fram ett förslag till en ny översiktsplan som sträcker sig till år 2030 med sikte på 2050. Den 29 november beslutade kommunstyrelsen att låta förslaget till översiktsplan vara föremål för samråd enligt plan- och bygglagen. Ekerö kommun står inför en stor omvandling. Vi befinner oss i en expansiv fas med tillväxt och inflyttning. Under de närmaste åren kommer kommunens infrastruktur att ge nya möjligheter - med byggandet av Förbifart Stockholm och breddningen av Ekerövägen. Omvandlingen innebär att vi går från att vara en utpräglad landsortskommun, till vår vision av en småstad. Expansionen ska ske på ett sådant sätt att varken natur-, kultur-, miljövärden eller framtida utveckling äventyras.

Översiktsplanen i korthet

Merparten av nytillkommande bebyggelse föreslås inom tätortsbandet.
Centrala delar av Ekerö tätort, Träkvista, Stenhamra och Svanhagen förtätas och utvecklas till attraktiv småstad med arbetsplatser, bostäder och centrumbebyggelse.

Områdena ska rymma kommunal och kommersiell service, varierande boende- och upplåtelseformer samt verksamheter. Småstadsbebyggelsen bör vara relativt tät för att ta tillvara befintlig eller planerad kollektivtrafik och infrastruktur.
Det vattennära läget bör tas tillvara så att människor får tillgång till strandnära lägen. Övriga delar av tätorterna förtätas med nya bostäder och verksamheter, där det är möjligt.
Genom förtätning kan man skapa en blandning av funktioner som ger liv och rörelse i stadsrummen. Det skapar förutsättningar för attraktiva mötesplatser och offentliga miljöer som är tillgängliga och trygga att vistas i. Förtätning inom befintliga strukturer innebär god hushållning med våra naturresurser, då man använder redan utbyggd infrastruktur av olika slag och begränsar exploateringen av orörd mark. Användningen av en redan utbyggd infrastruktur ger förutsättningar för en kommunal ekonomi långsiktigt i balans. Vid förtätning bör man sträva efter att ta till vara möjligheter för ekosystemtjänster.
Det är angeläget att även verksamheter som i viss mån upplevs som störande, medges tillräckligt utrymme. Lokala centra i landsbygdsdelarna av kommunen är Sundby, Munsö kyrkby-Söderby, Nya Stenby-Hovgården, Kungsberga-Färentuna och Drottningholmsmalmen-Kanton. Lokala centra bör rymma funktioner som behövs för att kunna leva i området, under livets alla skeden. Nya och mer betydande bebyggelsetillskott på landsbygden bör endast tillkomma i, eller i anslutning till,befintliga byggnadsbestånd. På landsbygden utanför lokala centra prioriteras lantbruk, hästnäring, friluftsliv och turism.

Läs mer i PDF-format

I samband med den nya översiktsplanen har förslag till trafikplan och energiplan tagits fram. De är underlag till översiktsplanen och samråds parallellt med denna. Du kan läsa mer om dessa här:

Energiplan

Trafikplan