2017-09-05 Bygga, bo och miljö | Info

Utställningsförslag till översiktsplan för Ekerö kommun

Ekerö kommun har tagit fram ett förslag till ny översiktsplan. Under 30 juni-14 september är förslaget föremål för utställning. 

Ekerö kommuns nuvarande översiktsplan antogs 2005 och sträcker sig till år 2015 med sikte på 2030. Kommunen har tagit fram ett förslag till en ny översiktsplan som sträcker sig till år 2030 med sikte på 2050. Den 12 juni beslutade kommunstyrelsen att låta förslaget till översiktsplan vara föremål för utställning enligt plan- och bygglagen. 

Ekerö kommun står inför en stor omvandling. Vi befinner oss i en expansiv fas med tillväxt och inflyttning. Under de närmaste åren kommer kommunens infrastruktur att ge nya möjligheter - med byggandet av Förbifart Stockholm och breddningen av Ekerövägen. Omvandlingen innebär att vi går från att vara en utpräglad landsortskommun, till vår vision av en småstad. Expansionen ska ske på ett sådant sätt att varken natur-, kultur-, miljövärden eller framtida utveckling äventyras. Översiktsplanen utgår ifrån att kommunen har ungefär 35 000 invånare år 2030 och drygt 40 000 invånare år 2050. Under 5 december 2016-17 februari 2017 var förslaget föremål för samråd enligt plan- och bygglagen. 

Totalt registrerades 224 synpunkter och yttranden på samrådsförslaget. Därutöver inkom ett stort antal synpunkter vid de båda samrådsmötena som hölls i slutet av januari 2017. Yttranden har inkommit från myndigheter, regionala organ och kommuner, Ekerö kommuns nämnder och bolag, föreningar, företagare, såväl som enskilda. 

Samtliga yttranden har sammanfattats och bemötts i kommunens samrådsredogörelse. Efter samrådet har planförslaget reviderats med anledning av inkomna synpunkter och pågående utredningar.

Översiktsplanen i korthet

Merparten av kommunens nytillkommande bebyggelse föreslås inom tätortsbandet. Centrala delar av Ekerö tätort, Träkvista, Älvnäs, Stenhamra och Svanhagen förtätas och utvecklas till attraktiv småstad med arbetsplatser, bostäder och centrumbebyggelse. 

Områdena ska inrymma kommunal och kommersiell service, varierande bostadsutbud samt verksamheter som endast i begränsad utsträckning är störande för omgivningen. Småstadsbebyggelsen i samhällena bör vara relativt tät för att ta tillvara befintlig eller planerad kollektivtrafik och infrastruktur. Det strandnära läget bör tas tillvara så att människor får tillgång till attraktiva områden, som kan nås med gångstråk mellan samhällena. 

Övriga delar av tätorterna förtätas, där det är möjligt, med nya bostäder och verksamheter. Det är angeläget att även verksamheter som i viss mån upplevs som störande, medges tillräckligt utrymme. 

Genom förtätning kan man skapa en blandning av funktioner som ger liv och rörelse i stadsrummen. Det skapar förutsättningar för nya mötesplatser och offentliga miljöer som är tillgängliga och trygga att vistas i. Förtätning inom befintliga strukturer innebär en hushållning med våra naturresurser och ger förutsättningar för en kommunal ekonomi i balans. Vid förtätning bör man sträva efter att ta till vara möjligheter för ekosystemtjänster. 

Munsö kyrkby-Söderby, Nya Stenby-Hovgården, Kungsberga-Färentuna, Drottningholmsmalmen-Kanton samt Sundby utgör lokala centra för omgivande landsbygd. Lokala centra bör rymma funktioner som behövs för att kunna bo och verka i området, under livets alla skeden. 

Ny bebyggelse på landsbygden bör placeras i anslutning till befintliga byggnadsbestånd. På landsbygden utanför lokala centra prioriteras lantbruk, hästnäring, friluftsliv och turism.

Vad är en översiktsplan?

Enligt plan- och bygglagen ska alla kommuner ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunens yta och beskriver hur kommunen vill att mark- och vattenområden ska användas. 

Översiktsplanen antas av Kommunfullmäktige. 

Översiktsplanen anger inriktning för långsiktig utveckling av den fysiska miljön och ger vägledning till beslut om detaljplanering och bygglov.

Kommunen ska ställa ut planförslaget under minst två månader.

Utställningshandlingar

  • Förslag till översiktsplan 
  • MKB inkl. sociala och ekonomiska konsekvenser
  • Samrådsredogörelse
  • Tjänsteutlåtande
  • Kommunstyrelsens beslut 2017-06-12 § 81