Kommunala rådet för funktionshindersfrågor

I Ekerö finns det kommunala rådet för funktionshindersfrågor som har till uppgift att följa och påverka frågor som rör funktionsnedsatta i kommunen.

Det kommunala rådet för funktionshindersfrågor (KRF) har inrättats av Kommunstyrelsen och har en rådgivande och informerande funktion. Rådet fungerar också som remissinstans till nämnderna i ärenden där synpunkter ur ett funktionsnedsättningsperspektiv behöver inhämtas.

Syftet med rådet är att

  • Det ska verka för att funktionsnedsattas synpunkter och erfarenheter beaktas i den kommunala planeringen.
  • Rådet kan i Kommunstyrelsen initiera nya frågor som rör funktionsnedsatta.
  • Rådet kan vara remissorgan i frågor som rör person med funktionsnedsättningar.

Rådet är organisatoriskt knutet till Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen utser 7 politiskt valda ledamöter till KRF. Kommunens representerade organisationer utser 7 egna representanter.

Rådet sammanträder 4 gånger per år. Extra sammanträde kan hållas om särskilda skäl föreligger.