Näringslivsrådet

Näringslivsrådet har inrättats av kommunstyrelsen och har en rådgivande och informerande funktion.

Näringslivsrådet bildades år 1999 och är ett forum för dialog och diskussion om kommunens och det lokala näringslivets utveckling. En viktig uppgift är att samverka för att åstadkomma ett så bra företagsklimat som möjligt.

Syftet med rådet är att

  • verka för ett positivt företagsklimat inom Ekerö kommun
  • arbeta för att öka intresset för Ekerö som etableringsort
  • verka för att näringslivets synpunkter och erfarenheter beaktas i den kommunala planeringen
  • vara ett forum för dialog och en plattform för frågor där näringslivet och kommunen samverkar
  • initiera nya frågor i Kommunstyrelsen som rör näringslivet i Ekerö kommun
  • vara remissorgan i frågor som rör näringslivet i Ekerö kommun

Kommunstyrelsen utser de förtroendevalda representanterna i rådet samt ordförande. Därutöver ingår max 7 representanter från näringslivet.

Näringslivsrådet sammanträder 4 gånger per år. Ett extra sammanträde kan hållas om särskilda skäl föreligger.