Kommunala Pensionärsrådet

Kommunala pensionärsrådet (KPR) är ett organ för ömsesidig information och dialog mellan företrädare för pensionärsorganisationernas styrelser och kommunens nämnder.

Syftet med rådet är att

  • förstärka inflytandet i alla frågor som gäller äldre.
  • verka för att pensionärernas synpunkter beaktas i nämndernas verksamhetsplanering och genomförande.
  • vara ett referensorgan i frågor som berör pensionärer.
  • vara en referens/ett forum för opinionsbildning och kunskapsspridning.

Rådet är organisatoriskt knutet till Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen utser politiskt valda ledamöter till KPR. Pensionärsföreningarna utser sju representanter.

Kommunala Pensionärsrådet sammanträder minst fyra gånger per år. Extra rådsmöte kan hållas om särskilda skäl föreligger.