Barn- och utbildningsförvaltningen

Produktionsområdet barn- och utbildning består av förskolan för barn 1-5 år, grundskola med förskoleklass 6-16 år, gymnasium, skolbarnsomsorg, resursteamet och matproduktion. Verksamheten innefattar idag ca 4100 barn och ungdomar på olika enheter inom organisationen.

Produktionsområdet barn- och utbildning riktar sig mot vårdnadshavare med barn mellan 1-16 år. Förskolan är en frivillig verksamhet som vänder sig till studie- eller yrkesverksamma vårdnadshavare medan skolan är en obligatorisk verksamhet för barn mellan 7-16 år.

Barn- och utbildning styrs av regering och kommunala politiker. Uppdraget är reglerat av läroplanerna. Även skollagen styr barn- och utbildning och författas likaså av regeringen. Den kommunala politiken sätter upp mål för verksamheten på övergripande nivå. Barn- och utbildningsnämnden beställer uppdrag av produktionen via Barn- och utbildningsförvaltningen.

Produktionsområdet barn- och utbildning är organiserat utifrån barnet i centrum. Barnet befinner sig i en verksamhet på en enhet. På enheten finns pedagoger med olika utbildning och på olika nivåer som ansvarar för barnet under hela dess dag. Enheten har en förskolechef om det är förskola och en rektor om det är skola. Enhetscheferna ingår i produktionsområdets chefsgrupp som leds av produktionschefen.

För att barn- och utbildning ska bedrivas och utvecklas på ett positivt sätt använder sig produktionsområdet av de stödfunktioner som finns inom den kommunala organisationen såsom ekonomi, tekniska kontoret mm, Utanför den kommunala organisationen bevakas information, nyheter mm på Skolverket kontinuerligt.