Miljö- och stadsbyggnad

Miljö- och stadsbyggnad är uppdelat i Stadsarkitektkontor och Miljökontor med gemensam Miljö- och stadsbyggnadschef.

Stadsarkitektkontoret

Stadsarkitektkontoret arbetar på uppdrag av kommunstyrelsen och byggnadsnämnden, som också är trafiknämnd. Våra viktigaste uppgifter är översiktsplanering, områdesbestämmelser, detaljplaner, förhandsbesked rörande lokaliseringsprövning/fastighetsbildning, bygglov, bostadsanpassning, trafikplanering samt mätning/kartering.

På stadsarkitektkontoret kan du bland annat få hjälp med upplysningar om bygglov, marklov, bygganmälan och strandskyddsdispenser.

Byggnadsnämndens ordförande är Arnulf Langlet (M), 1:e vice ordförande Solveig Brunstedt (C) och 2:e vice ordförande Fredrik Sirberg (S).

__________

Vid frågor om gatukostnader och förköp, kontakta tekniska kontoret. Från och med 1 maj 2014 ansvarar Roslagsvatten AB för driften och utbyggnaden av kommunens VA-nät.

Vid frågor om enskilda avloppsanläggningar kontakta Miljökontoret.