Socialkontoret

Socialkontoret ansvarar för myndighetsutövningen inom

  • Äldre- och handikappomsorg
  • Individ- och familjeomsorgen

Det är till socialkontoret du som medborgare vänder dig om du har behov av stöd och hjälp i olika former för att klara din vardag. På socialkontoret fattas olika typer av biståndsbeslut till enskilda personer gällande exempelvis

  • Hemtjänst
  • Ekonomiskt bistånd eller
  • Insatser till personer med funktionsnedsättning.

Kontoret följer även upp dessa beslut. Till socialkontoret kan du också vända dig för att få stöd och vägledning i olika sociala frågor som rör familj, barn och ungdom.

Socialkontoret har även uppdraget att arbeta förebyggande och samverkar med andra myndigheter och organisationer i frågor som rör bland annat våld i nära relationer och missbruk.

Inom socialkontoret tar man även fram underlag för långsiktig verksamhetsplanering inom Socialnämndens verksamhetsområden och medverkar i olika utvecklingsprojekt.

Information om socialtjänstens verksamheter och insatser finns under sidorna Omsorg och hjälp.