God man och förvaltare

God man

Om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person, ska rätten, om det behövs, besluta att anordna godmanskap för honom eller henne. Ett sådant beslut får inte meddelas utan samtycke av den för vilken godmanskap ska anordnas, om inte den enskildes tillstånd hindrar att hans eller hennes mening inhämtas. (föräldrabalken 11 kap 4 §)
 
God man ska förordnas ”om det behövs”. Innan en god man förordnas är det därför viktigt att tänka på om det finns alternativ. Fullmakter är en vanlig lösning när det exempelvis gäller betalning av räkningar. Anhörigas omsorg tillsammans med en ekonomisk fullmakt till en betrodd person kan ofta vara tillräckligt för att personen ska få den hjälp den behöver.

Om det inte finns några fullmakter, om de är otillräckliga eller om det inte finns någon i personens närhet som kan eller vill hjälpa till kan ett godmanskap bli aktuellt. Ibland förordnas en god man enbart för en särskild rättshandling som inte täcks av en fullmakt t.ex. vid en fastighetsförsäljning.

Den för vilken god man förordnats kallas för huvudman.

Anordnande av godmanskap

Beslut om anordnande av godmanskap och förordnande av god man fattas av tingsrätten.

Ansökan om god man till tingsrätten kan göras av den person saken gäller, nära anhöriga eller överförmyndaren.

Anmälan till överförmyndaren om behov av god man brukar vanligtvis göras av kurator, läkare, hemtjänsten, socialkontoret, personen själv eller anhöriga.

Godmanskap är frivilligt och bygger på samtycke från huvudmannen. Ett samtycke är inte nödvändigt om personen ifråga inte kan förstå innebörden av ett godmanskap. För att utröna om samtycke krävs eller ej krävs ett läkarintyg. På detta sätt styrks även behovet av god man.

Gode mannens roll och uppgift

Gode mannen ska vara en hjälpande hand till en person som själv inte alltid kan ta till vara sin egen rätt. Hur hjälpen ser ut är mycket varierande då det ena uppdraget inte är det andra likt. Det är även beroende av hur förordnandet ser ut. Ett godemans förordnande kan omfatta att bevaka rätt, förvalta egendom och sörja för person. Vanligast är att alla tre delarna ingår men en eller flera delar kan uteslutas.

Att förvalta egendom innebär att gode mannen sköter huvudmannens ekonomi, betalar räkningar, lämnar fickpengar, förvaltar kapital, värdehandlingar, fastigheter m.m.

Att bevaka rätt innebär att gode mannen ser till att huvudmannen åtnjuter de rättigheter som han eller hon har rätt till.

Att sörja för person innebär att gode mannen ska se till att huvudmannen får den vård och omsorg han eller hon behöver och har rätt till, för detta krävs regelbundna besök hos huvudmannen.

Eftersom huvudmannen behåller sin rättshandlingsförmåga måste gode mannen alltid inhämta huvudmannens samtycke när han eller hon företar en rättshandling eller företräder huvudmannen på annat sätt. Däremot krävs inte samtycke vid åtgärder för den dagliga hushållningen, såsom att betala räkningar, utbetala fickpengar, etc. Huvudmannen har alltid tillgång till samtliga medel så länge han eller hon förstår vad saken gäller och medlen inte står under förvaltarskap.

Om huvudmannens tillstånd är sådant att personen inte har förmåga att lämna samtycke till den rättshandling som är aktuell måste det styrkas med ett läkarintyg. Om så är fallet, ökar gode mannens befogenheter och gode mannen får exempelvis ansvar för huvudmannens hela ekonomi som ska skötas enligt föräldrabalkens regler.

Förvaltarskap, när godmanskapet inte räcker till

I Sverige avskaffades omyndighetsförklaringen den 1 januari 1989 och ersattes med förvaltarskap.

Grundförutsättningarna för att förvaltarskap ska anordnas är delvis desamma som vid anordnande av godmanskap. En viktig skillnad är att förvaltarskap kan anordnas mot huvudmannens vilja.  Den som har god man behåller sin fulla rättshandlings förmåga medan den som har förvaltare förlorar delar av den, beroende på hur förordnandet ser ut.  Förvaltarskapet ska vara flexibelt och anpassas till huvudmannens behov i det enskilda fallet. Viktigt är att förvaltarskapet inte är mer ingripande än nödvändigt, av den anledningen omprövas förvaltarskapet årligen av överförmyndaren. Dessutom har huvudmannen möjlighet att få en domstolsprövning av förvaltarskapet i sig eller dess utformning.

Av integritetsskäl är det uppenbart att ett förvaltarskap endast kan komma ifråga om det står klart att ett godmanskap inte är tillräckligt.

Kontakta Överförmyndaren i Ekerö kommun

Innan du ansöker om god man eller förvaltare till anhörig eller dig själv är det bra om du kontaktar överförmyndaren för mer information och ansökningshandlingar.