Vision

Det här är visionen för hela vår enhet; Brunna, Gröna lund och Stamvägens förskolor:

Våra förskolor ska ge varje barn möjlighet att utveckla sina kunskaper och färdigheter efter sina individuella förutsättningar och behov. Vi vill att varje barns ska utmanas till ett utforskande arbetssätt som stimulerar alla sinnen.

Vi vill erbjuda barnen trygghet och arbetsglädje i en trivsam och stimulerande arbetsmiljö och verksamheten ska ge barnen förståelse och respekt för andra människor oavsett kön, etnisk, social eller kulturell bakgrund.

Resultatenhetens uppdrag är att uppfylla de mål som åligger förskoleverksamheten utifrån Läroplan för förskolan och Barn och ungdomsnämndens mål.

FN:s barnkonvention, Arbetsmiljöförordningen, Kollektivavtal, Socialtjänstlagen, övriga kommunala förordningar, planer och policys är lagar och förordningar som styr Resultatenhetens arbete.