Stipendium för insatser mot diskriminering och kränkande behandling

Nomineringsformuläret finns längst ner på sidan.

Barn- och utbildningsnämnden anser att det är angeläget att lyfta fram goda exempel på främjande och förebyggande arbete. Syftet med detta pris/stipendium är att bidra till att utveckla värdegrundsarbetet med fokus på insatser mot diskriminering och kränkande behandling. Det ska göras genom att stimulera nyskapande och kreativitet. Insatserna ska syfta till inkludering och delaktighet. Priset/stipendiet har ett tydligt barn/elevfokus. Priset/stipendiet kan uppgå till max 50 000 kronor.

Bedömningskriterier

I den diskrimineringslag som trädde i kraft 2009 lyfts sju olika diskrimineringsgrunder som lagen ska motverka.  Dessa är diskriminering på grund av:

  • Kön
  • Könsöverskridande identitet eller uttryck
  • Etnisk tillhörighet
  • Religion eller annan trosuppfattning
  • Funktionshinder
  • Sexuell läggning
  • Ålder

Bedömningskriterierna för detta pris/stipendium utgår ifrån de ovan beskrivna diskrimineringsgrunderna.

Målgrupper

Målgrupp för mottagare är en person eller en verksamhet som påverkar i skolan eller i samverkan med skolan. Det kan vara arbetslag, enskild pedagog, skolledare, förening, enskild person med flera. Som i samverkan med skola gör insatser i enlighet med syfte och kriterier ovan kan vara mottagare.

Prioriterad målgrupp för insatser är elever i grundskolan år F – 9 men även insatser i förskolan kan vara aktuella.

Pris eller Stipendium

Pris delas ut som belöning eller uppmuntran för en genomförd insats.

Stipendium delas ut för något som i enligt med syfte och kriterier ovan avses genomföras.

Efter genomförd insats med stöd av stipendiet ska en redovisning av uppnådda resultat.

Pris/stipendium kan delas mellan flera mottagare. Mottagare ska vara bosatt i Ekerö kommun.

Nominering och ansökan

Det är fri nominering. Nomineringar och ansökningar ska göras senast den 22 mars 2019.
Använd dig av formuläret nedan på sidan.