SFI, Svenska för invandrare

SFI ger grundläggande kunskaper i svenska och kunskaper om det svenska samhället. Du får också lära dig att använda datorn som hjälpmedel för att lära sig språket. När du har slutfört kursen kommer du att få ett betyg eller intyg. Alla kurser är gratis.

Vem kan studera SFI?

Om du är folkbokförd i Ekerö ska du anmäla dig genom ett personligt besök på SFI-centrum, Hornsgatan 124 (T-bana Zinkensdamm). Där får du testa dina förkunskaper och välja var du vill studera.

Du ska ha uppehållstillstånd och du ska vara minst 16 år.
Ta med dig legitimation eller pass. Du måste ha ett fullständigt personnummer, med 10 siffror, för att kunna anmäla dig.

Lektionstider

Alla SFI-skolor kan erbjuda lektioner både dag- och kvällstid. Dagkurserna omfattar vanligtvis 15-20 timmar i veckan, kvällskurserna cirka 6 timmar i veckan. Om du har särskilda skäl som arbete vissa dagar i veckan, kan du få ett anpassat schema. En del sfi-skolor erbjuder även kurser på distans. Om du läser på deltid kan du kombinera studierna med arbete, praktik eller kurser i andra ämnen.

Redan kvalificerad?
Om du redan har en universitetsexamen från hemlandet, kan du studera svenska för akademiker (SFX).

Här hittar du SFI:
Hornsgatan 124 (Tunnelbanestation Zinkensdamm), Stockholm
Telefon: 08-508 35 450

E-post: Info.SFCSFI@stockholm.se

Öppettider:
Måndag, tisdag och torsdag: 10.30-14.30
Onsdag: 13.00-17.30

Läs mer om SFI

In English

SFI/Swedish For Immigrants

SFI provides basic knowledge in Swedish and knowledge about Swedish society. You will also learn how to use computers as an aid in learning the language. After you have completed the course, you will receive a grade or certificate. All courses are free.

Who can study SFI?

If you are registered in Ekerö, you then need to make a personal visit to the SFI center at Hornsgatan 124 (Subway Zinkensdamm), Stockholm. Once there you get to test your previous knowledge and then choose where you want to study.
You must have a residence permit and be at least 16 years.
Bring your ID or passport. You must have a full social security number, with 10 digits, in order to enroll.

Class times
All SFI schools can offer lessons both daytime and evening. A course taught during daytime typically includes 15-20 hours a week, evening courses about 6 hours a week. If you have specific reasons to work certain days of the week, you can get a custom schedule. Some SFI schools also offer distance learning courses. If you read part time, you can combine your studies with work, training or courses in other subjects.

Already qualified?

If you already have a University degree from your native country, you can study Swedish for Academics (SFX).

Where to find SFI:
Hornsgatan 124 (Subway station Zinkensdamm), Stockholm

Phone: 08-508 35 450

E-mail: Info.SFCSFI@stockholm.se

Openinghours:
Monday, Tuesday and Thursday: 10.30-14.30
Wednesday: 13.00-17.30

More information about SFI