Avgifter och regler avfall

Här finns information om avgifter, lagar och regler för avfallshanteringen. Här hittar du även dokumenten som ligger till grund för hur avfallshanteringen fungerar i kommunen.

Avgifter för sophanteringen

Priserna är uppdelade i tre grupper:

- Grundavgift
- Rörlig avgift
- Tilläggsavgifter

Avgifterna hittar du i Avfallstaxa 2020Avgift för avfallshantering måste betalas för alla bebyggda fastigheter.

För taxa 2018, klicka på  Avfallstaxa 2018

Avfallsföreskrifter

De kommunala avfallsföreskrifterna är lokala med regler om avfallshantering som är bindande inom kommunens geografiska område. De senaste avfallsföreskrifterna i Ekerö kommun gäller från och med 1 januari 2018.

Uppehåll i hämtningen

Du kan ansöka om uppehåll i hämtning av ditt hushållsavfall, under tiden betalar du ingen rörlig avgift utan enbart grundavgiften. Om du har ett helårsabonnemang måste ansökan avse minst 3 månader men max 1 år. För sommarabonnemang måste ansökan avse hela hämtningsperioden. Ansökan ska inkomma minst 6 veckor innan starten av uppehållet och tidigast 2 månader innan, blankett finns här.

Ansökan skickas till Miljökontoret som tar ut en handläggningsavgift motsvarande 30 minuters handläggning.

Delat sopkärl

Två, tre eller fyra fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare kan, om fastigheterna gränsar till varandra eller skiljs från varandra endast av mellanliggande väg, ansöka om att dela på en avfallsbehållare. Blanketten finns här och skickas till Miljökontoret. För handläggningen tar Miljökontoret ut en handläggningsavgift motsvarande 30 minuters handläggning.

Råd och anvisningar

Ekerö kommuns råd och anvisningar för avfallsutrymmen och transportvägar är ett vägledningsdokument vid ny- eller ombyggnad av soprum och vägar. Råd och anvisningar har tagits fram för att skapa en väl fungerande avfallshantering för dig som bor i kommunen, en bra arbetsmiljö för hämtpersonalen samt god framkomlighet för sopbilar och andra större fordon.

Avfallsplan

Avfallsplanen syftar till att ge en samlad bild av Ekerö kommuns avfallshantering. Planen visar kommunens ställningstagande, ambitioner och målsättningar för att förbättra avfallshanteringen, minska miljöbelastningen från avfallet och bidra till att de nationella miljömålen nås. Den nuvarande avfallsplanen gäller åren 2016 till 2023.