Företagsavfall

Allt avfall ska sorteras, hanteras och omhändertas på rätt sätt. För farligt avfall gäller speciella regler. Det är viktigt att farligt avfall skiljs ut, hanteras och omhändertas separat.

Kommunens ansvar

Kommunens ansvar för avfall från företag är begränsat till det avfall som är jämförligt med hushållsavfall, dvs. avfall som uppstår i personalutrymmen, på toaletter och liknande. Även småbatterier omfattas av kommunens ansvar och företag får därför lämna dessa i de batteriholkar som finns uppsatta. Bilbatterier lämnas till återförsäljare. 

Utsorterat avfall med producentansvar

Glas, kartong/well, plast, metall och tidningar i små mängder får transporteras i egen regi till återvinningsstation. 

Förpackningsavfall som härstammar från produktion får inte transporteras till återvinningsstation. För detta avfall, kontakta REPA (REgister för ProducentAnsvar) som är näringslivets lösning på producentansvaret för förpackningar av plast, metall, papper/kartong och wellpapp.

Repa - näringslivets lösning på producentansvaret för förpackningar av plast, metall, papper/kartong och wellpapp.

Kyl och frys

I sorteringsguiden för större el-avfall hittar du mer information hur dessa ska omhändertas och hanteras.

Större avfallsmängder

Grovavfall från företag tas emot på Skå återvinningscentral. Läs mer här.