El-avfall

Inget el-avfall får slängas i de vanliga hushållssoporna eller tillsammans med grovavfallet utan tas omhand separat. Det gäller även lysrör, lågenergi- och glödlampor.

Så här lämnar du el-avfall

El-avfall kan lämnas vid Skå återvinningscentral. Mindre el-avfall kan också läggas i den röda miljöboxen som hämtas vid din fastighet efter beställning.

 Hämtning av större mängder el-avfall kan beställas mot en avgift.

Sådan beställd extrahämtning utförs inom 7 arbetsdagar. Extra hämtning av kyl/frys och vitvaror debiteras med 730 kr per enhet. Extra hämtning av el-avfall debiteras med 650 kr per hämtställe och tillfälle.

Vad räknas som el-avfall

Till el-avfall hör alla typer av kasserade elektriska och elektroniska produkter som drivs med elektricitet från sladd, batteri eller på annat sätt, t.ex. TV, radio, datorer, batteridrivna leksaker, mikrovågsugnar, hårtorkar, fjärrkontroller, kyl och frys m.m. Hit räknas även glödlampor, lysrör och lågenergilampor.

Privatpersoner kan lämna kyl- eller frysskåp på Skå återvinningscentral och lämna det utan kostnad.

Kylskåp med reklam på, varukylar, glassboxar, läskautomater, restaurangkylar, butiksdiskar m.m. tas emot mot avgift på 980 kr för stora enheter och 350 kr för små. Kontakta personalen på Skå återvinningscentral, 08-795 47 20.

Kasserade kylskåp och frysar skall hanteras på sådant sätt att ämnen som bryter ned ozonskiktet (freoner) inte släpps ut. Innan skåpen går till metallåtervinning omhändertas freonet i kylslingor och isolering.

Producentansvar gäller förutom för förpackningar även för elektroniska produkter. Allt el-avfall ska omhändertas separat och skickas till särskilda demonteringsanläggningar för återvinning av material och omhändertagande av miljöfarliga ämnen.

Så här tas el-avfall om hand

El-avfall demonteras i speciella återvinningsanläggningar. Värdefulla material som metaller återanvänds. Farliga material tas om hand för att inte skada miljön. Brännbara material flisas och förbränns för energiutvinning.

När det gäller glödlampor och lysrör går metalldelarna till materialåtervinning och glaset återanvänds till nya glödlampsglas. Lysrörens pulver tas tillvara och återanvänds. Lågenergilampor krossas och glaset behandlas på särskilt sätt. Kvicksilvret långtidslagras.