Dela sopkärl

Sammanslutning av fastighetsinnehavare, två, tre eller fyra närboende fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare kan, om fastigheterna gränsar till varandra eller skiljs från varandra endast av mellanliggande väg, medges rätt att använda gemensam avfallsbehållare under förutsättning att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppstår. Med avfallsbehållare menas container och underjordsbehållare eller sopkärl av tillräcklig storlek och antal. 

Förutsättningarna för gemensam avfallsbehållare är att fastighetsinnehavarna svarar för skötsel och uppställningsplatsen och eventuell skötsel av avfallsbehållaren. För råd och anvisningar om uppställningsplats läs kommunens Råd och anvisningar för avfallsutrymmen och transportvägar.

Ansökan
För att ansöka om tillstånd att använda gemensam sopbehållare ska du fylla i blanketten för delat avfallskärl.

Ansökan skickas till miljöenheten som tar ut en handläggningsavgift motsvarande 30 minuters handläggning.

Kontakta miljöenheten för mer information, telefon: 08-124 57 100.