Viktigt att veta för dig som har slamavskiljare/tank

 • Enligt kommunens renhållningsordning skall slamavskiljare och tankar vara väl markerade så att de är lätta att hitta.
 • Fastighetsägaren skall svara för anläggningens skötsel och underhåll och se till att brunnslock, anslutningar m m är markerade och lätt åtkomliga utan verktyg. Lock, manlucka eller anslutning för tömning får ej vara övertäckt eller låst.
 • Avstånd mellan uppställningsplats för slambil och slambrunn får inte överstiga 20 meter såvida inte särskilda skäl föreligger.
 • Slanglängden räknas från bilens stannplats till slambrunnens botten. Om längre slang än 20 meter behövs debiteras tillägg enligt gällande prislista. Om det finns hinder i vägen kan slanglängden bli längre än vad som är normalt för fastigheten. Observera att höjdskillnaden mellan bilen och brunnens botten, för att slamsugning skall kunna ske, inte får överstiga 7 meter.
 • Innehållet i slamavskiljare och tankar skall kunna hämtas med ordinarie slambil.
 • Slamavskiljare skall ligga minst 10 cm över marknivå. Diametern för betonglock får inte överstiga 70 cm. Betonglockets vikt får inte överstiga 15 kg, i annat fall debiteras en avgift (se taxan). Locket skall med lätthet kunna flyttas av en person.
 • Fastighetsbeteckningen eller vägadress bör märkas ut på lämplig plats vid tomtinfart.
  Vägar och infarter skall vara väl röjda från växtlighet. För att undvika skador på backspeglar mm erfordras röjning till 4 m bredd och 3 m höjd.
 • Vägar inom områden och tomter bör hålla sådan standard att arbetet kan utföras vid varje tillfälle på året. Slambilens axeltryck är 10 ton vid full last.
 • Vid tömning under vinterperioden skall väg till anläggningen snöröjas och sandas.
  Finns låsta bommar till områden och enskilda tomter skall nyckel tillställas Relita.
 • Av arbetsmiljöskäl få brunnslock får inte väga mer än 15 kg. Fastighetsägare med tunga lock debiteras en avgift på 370 kr per tungt lock. Tunga lock bör bytas ut mot mer användarvänliga lock. För inköp av sådana hänvisar kommunen till den fria marknaden.