Attefall

"Attefallsåtgärder" är ett samlingsnamn för ytterligare åtgärder man får göra utan bygglov. Samtliga av dessa åtgärder blev lovbefriade i samband med en lagändring 2014. Inom vissa områden gäller dock inte attefallsreglerna, se undantag i högermarginalen.

Kräver anmälan

Samtliga av åtgärderna som omfattas av attefallsreglerna kräver anmälan, till skillnad från den mindre friggeboden. Om du vill göra någon av åtgärderna krävs det att du följer bestämmelserna fullt ut, det finns ingen möjlighet att göra avsteg överhuvudtaget. Följer man inte bestämmelserna kräver det du vill göra bygglov.

Attefallshus

Komplementbyggnad (gäststuga, garage, förråd m.m)

För ett attefallshus gäller högst 25 kvm byggnadsarea, vilket är ytan byggnaden tar upp på marken. Det finns ingen begränsning i antal byggnader, men den totala byggnadsarean är 25 kvm. Du kan alltså bygga 2 byggnader på 12 kvm respektive 13 kvm. Vidare får byggnaden vara högst 4,0 meter upp till nock, vilket räknas från markens medelnivå invid byggnaden. Vid sluttande terräng kan du behöva räkna fram markens medelnivå om byggnaden riskerar att bli för hög. Det finns inget hinder mot att ha en källare eller loft så länge du håller dig till kraven. Byggnaden ska placeras minst 4,5 meter från gräns om inte grannen godkänner. Godkännandet bör vara skriftligt redovisat på situationsplanen som du lämnar in. Mot väg och allmän plats gäller alltid 4,5 meter. Attefallshuset får strida mot detaljplanen, dvs du kan bygga det även om du inte har någon byggrätt kvar, eller placera det på prickmark.

Komplementbostadshus - en egen bostad

Om du vill att ditt attefallshus ska utgöra en egen bostad gäller högre krav på byggnaden. Byggnaden ska uppfylla de krav för bostäder som gäller enligt Boverkets byggregler, BBR. Det gäller bl.a. tillgänglighet för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga (se informationsblad i högermarginalen) samt kraven på energihushållning. Tillgängligheten gäller även utvändigt, så du kan behöva göra markåtgärder i samband med ditt bygge. Kraven på tillgänglighet och energihushållning gäller inte om komplementbostadshuset ska utgöra ett fritidshus. För ett komplementbostadshus behövs även en kontrollansvarig. I övrigt gäller kraven ovan för komplementbyggnader.

Nya regler från 1 augusti 2020 för komplementbyggnader

Från 1 augusti 2020 utökas ytan för komplementbyggnader till 30,0 kvm byggnadsarea. Innan dess gäller som tidigare 25 kvm. Sedan tidigare har arean utökats till 30 kvm för komplementbostadshus. (t.ex. gäststugor, garage, förråd mm).

Tillbyggnad

Du kan göra högst 1 tillbyggnad på bostadshuset om totalt 15 kvm bruttoarea, vilket är ytan på samtliga våningsplan. Tillbyggnaden får inte vara högre än bostadshusets nockhöjd. Om du gör den i två plan får den högst vara 7,5 kvm på varje plan. Precis som för fristående byggnader gäller minst 4,5 meter till gräns om inte grannen godkänner samt minst 4,5 meter till gräns mot allmän plats och väg. Tillbyggnaden får strida mot detaljplanen, dvs du kan bygga det även om du inte har någon byggrätt kvar, eller placera det på prickmark.

Takkupor

Du får på ett bostadshus som saknar takkupor göra högst två takkupor, eller om bostadshuset har en takkupa, göra ytterligare en. Takkupan får inte innebär ingrepp i den bärande konstruktionen för då kräver den bygglov.

Inreda ytterligare bostad

I en befintlig byggnad med en bostad kan du inreda ytterligare en bostad. Bostaden ska uppfylla alla krav för en bostad av den storlek du har tänkt dig. Den ska vara tillgänglig för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga samt klara kraven på energihushållning.

Beräkningsregler

Vi använder oss av vedertagna beräkningsregler. För byggnadshöjd använder vi oss av definitionen i plan- och byggförordningen (PBF). Nockhöjd utgår vi från definitionen av byggnadshöjd. För att beräkna ytuppgifter använder vi Svensk Standard SS21054:2009, Area och volym för husbyggnader.