Byggprocessen

Ska du bygga något börjar processen oftast med att du ansöker eller anmäler det till byggnadsnämnden. Har du frågor om begrepp eller termer se gärna vårt informationsblad om vanliga ord och termer i högermarginalen.

Behov eller idé

Vad har du för behov eller vad drömmer du om? Du kan börja med att läsa detaljplanen för ert område om sådan finns. Du kan också läsa på hemsidan vad som kräver olika former av tillstånd t.ex bygglov. Är något svårt att förstå kan du ringa till Ekerö Direkt eller komma på öppet hus på torsdagkvällar. Rådgivning sker tillsvidare via telefon. Se schema för kvällsöppet.

Ansökan

Bor du på landet eller i tätorten? Bor du nära vattnet eller i en kulturhistoriskt värdefull miljö? Beroende på vad du vill göra och var din fastighet ligger kan olika tillstånd krävas. Processen ser lite olika ut beroende på detta. Ansökan görs via vår e-tjänst som du hittar i högermarginalen.

Förhandsbesked

Vill du bygga på en obebyggd tomt eller fastighet utanför detaljplan, eller vill du ersätta ett gammalt fritidshus med ett nytt bostadshus? Då är det läge att först söka förhandsbesked. Får du ett positivt förhandsbesked kan du sedan söka bygglov med en rätt att bygga.

Bygglov

De flesta typer av byggåtgärder kräver bygglov. En ansökan om bygglov ska göras oavsett var i kommunen du bor. Vissa åtgärder kräver dock inte bygglov, se bygglovsbefriade åtgärder. I vissa fall krävs dock en anmälan.

Anmälan

Tekniska åtgärder avseende befintliga byggnader kan kräva anmälan. Bygglovsbefriade åtgärder kan i vissa fall kräva anmälan, t.ex så kallade attefallhus.

Strandskyddsdispens

Bor du nära vatten och vill göra någon åtgärd kan det krävas dispens från strandskyddet. Inom detaljplan är strandskyddet oftast upphävt på tomterna, men gäller fortfarande på allmänna platser och i vattnet.

Tänk på att en åtgärd kan kräva både bygglov/anmälan och strandskyddsdispens.

Handläggning

När ansökan har kommit in ska den registreras och du får en bekräftelse på att den har kommit in. Din ansökan granskas av handläggaren och inom tre veckor får du information om din ansökan behöver kompletteras med något. Om något saknas skickar vi ett föreläggande om komplettering. Där anger vi vad som saknas eller behöver ändras och du får en viss tid på dig att lämna in detta. Om ansökan är komplett ska vi påbörja handläggningen. Vi granskar ansökan mot gällande detaljplan, om det finns sådan för din fastighet, annars är översiktsplanen vägledande. Vi granskar även om ditt förslag uppfyller de krav som ställs i plan- och bygglagen, plan- och byggförordningen samt Boverkets byggregler. Vi skickar i vissa fall ut ärendet till berörda sakägare (oftast grannar) så att de får yttra sig om din ansökan. I vissa fall behöver vi även skicka remisser till andra myndigheter, som till exempel miljökontoret för utredning av avloppslösning. Därefter fattas ett beslut i ärendet. I de flesta fall fattas beslut av handläggare på bygglovenheten, men ibland fattas beslut av byggnadsnämnden.Vad en ansökan eller anmälan ska innehålla kan du läsa om på respektive åtgärds sida. 

Beslut

När granskningen av ärendet är klar kan beslut fattas. Beslut om förhandsbesked och strandskyddsdispens fattas normalt av byggnadsnämnden men annars fattas beslut oftast av handläggaren. Ofta är tiden fram till beslut längre om ärendet ska tas upp av byggnadsnämnden.

Om beslutet går dig emot har du rätt att överklaga beslutet. Även grannar som berörs av det du vill göra har rätt att överklaga det. Om ingen överklagar vinner beslutet laga kraft efter ca fyra veckor efter kungörelse. Du kan även överklaga avgiften om du anser att den är felaktig.

Ett beslut om strandskyddsdispens skickas till länsstyrelsen som har tre veckor på sig att granska beslutet. Anser länsstyrelsen att beslutet är fattat på tvivelaktiga grunder kan de välja att överpröva det. Då vinner beslutet inte laga kraft förrän efter länsstyrelsen har överprövat det.

Byggande

För att du ska få börja bygga behöver du ett beslut om startbesked. För enklare åtgärder kan du få ett kombinerat bygglov och startbesked om du har lämnat in alla handlingar som krävs. För små projekt som enbart fått bygglov får du startbesked så fort efterfrågade handlingar lämnas in. För större projekt kallar byggnadsnämnden till ett tekniskt samråd. Till det tekniska samrådet ska du ha tagit fram de handlingar som byggnadsnämnden har begärt in. Det krävs alltid en kontrollplan och oftast konstruktionsritningar. Utöver det kan det vara handlingar som en energiberäkning, brandskyddsbeskrivning eller andra tekniska beskrivningar. Du behöver dessutom ha ett bevis om färdigställandeskydd, om enskild entreprenad upphandlas till ett värde av över 10 prisbasbelopp.

Under det tekniska samrådet ska även den kontrollansvarige närvara och handläggaren går igenom kontrollplanen med er. Vi går igenom vilket ansvar du har som byggherre och vad du måste redovisa för byggnadsnämnden under byggets gång och när det är avslutat. Vi går också igenom behov av arbetsplatsbesök.

Om du kan visa att du uppfyller sammhällets krav för byggande får du ett startbesked och får därmed börja bygga. I startbeskedet står också vad som ska lämnas in för att du ska få slutbesked. Under byggets gång ska den kontrollansvarige kalla till arbetsplatsbesök, enligt överenskommelse på det tekniska samrådet. 

Färdigställande/slutbesked

När bygget börjar bli klart ska du ta fram de dokument som efterfrågats i startbeskedet. För små åtgärder utan tekniskt samråd skickas ansökan om slutbesked in tillsammans med de efterfrågade handlingarna. För större projekt kallar kontrollansvarige till slutsamråd, vilket sker på byggarbetsplatsen. På slutsamrådet går man igenom hur bygget har gått och eventuella avvikelser. 

När kraven i startbeskedet är uppfyllda får du ett slutbesked, villket innebär att byggnaden/anordningen får börja användas. Ibland ges ett tillfälligt slutbesked (interimistiskt) om det är något som återstår att göra, t.ex. radonmätning.

Användning och underhåll

Tänk på att du har en skyldighet att underhålla din tomt och dina byggnadsverk. De ska hållas i vårdat skick. För vissa anordningar krävs återkommande kontroller som ska rapporteras till byggnadsnämnden, t.ex hissar eller ventilationsanläggningar i verksamhetslokaler och flerbostadshus.