Marklov

Marklov endast inom detaljplan och områdesbestämmelser

Utanför detaljplan och områdesbestämmelser krävs aldrig marklov. Inom detaljplan och områdesbestämmelser krävs det marklov för att ändra markens höjdläget väsentligt.

Marklov i samband med att du ska bygga

Ska du samtidigt söka bygglov för något krävs inte något separat marklov, utan det räcker med att du redovisar de markåtgärder du vill utföra på fasadritningar och/eller markplaneringsritningar.

Trädfällningsförbud

Om du bor inom ett område med en stads- eller byggnadsplan, som är äldre än 1987, kan du behöva undersöka om det råder schaktnings- eller trädfällningsförbud enligt byggnadslagen. Det ska framgå av länsstyrelsens beslut att fastställa planen om det råder sådant förbud och vad som gäller för din fastighet. Råder ett sådant förbud krävs marklov för trädfällningen.

Ansökan om marklov

En ansökan om marklov görs till bygglovsenheten vid miljö- och stadsbyggnadskontoret. Du kan göra ansökan via vår e-tjänst som du hittar i högermarginalen. Där hittar du även en ansökningsblankett om du föredrar att fylla i på papper. I ansökan fyller du i vad du vill göra, exempelvis nybyggnad av enbostadshus. Det är viktigt att du fyller i dina kontaktuppgifter så att vi kan nå dig.    

Handlingar till en marklovsansökan

Till en ansökan om marklov ska du även lämna in ritningar på det du vill göra. Ritningarna ska vara av bra kvalitet men det finns inget hinder i att du ritar själv. Det viktiga är att de är fackmässigt upprättade, t.ex att de är skalenliga och att du redovisar vad som är nytt och vad som är befintligt. Vanligt är att man lämnar in en markplaneringsritning samt en marksektionsritning. Se gärna exempelritningar i högermarginalen.

Prövning av ansökan

Bygglovsenheten granskar din ansökan för att se om ansökan är komplett. Om något saknas skickar vi en begäran om komplettering. Om ansökan är komplett ska vi påbörja handläggningen. 

Handläggningstid

Vi handlägger alla ansökningar efter ansökningsdatum. Vi försöker så snart som möjligt skicka ut en begäran om komplettering om något saknas och från att ansökan är komplett ska beslut fattas inom 10 veckor. Under handläggningstiden gör vi oftast ett platsbesök och vi diskuterar ärendet på ett handläggarmöte.

Avgift

Avgiften för varje ärende beslutas enligt gällande taxa som du hittar i högermarginalen.

Kan kräva strandskyddsdispens

Även om en åtgärd inte är marklovspliktig kan den kräva strandskyddsdispens. Fällning av mer än något enstaka träd eller markåtgärder som påverka djur- och växtlivet kan kräva dispens. Läs mer om strandskydd.