Överklaga ett beslut

Vem kan överklaga ett beslut om bygglov?

Ett beslut kan överklagas av den det går emot. Om du har lämnat synpunkter på en byggnation skickar vi alltid med information om hur du överklagar. Om det är du själv som söker och får avslag skickar vi också med detta. Du som är granne får alltid beslut om bygglov skickat till dig.

Överklagan prövas av länsstyrelsen

Byggnadsnämndens beslut kan överklagas hos länsstyrelsen. Överklagan ska ställas till länsstyrelsen men lämnas in eller skickas till byggnadsnämnden. För att överklagan ska kunna prövas ska den ha inkommit till byggnadsnämnden senast tre veckor från den dag då du fick del av beslutet.

Byggnadsnämnden prövar om överklagan har inkommit i rätt tid, och skickar den därefter vidare till länsstyrelsen.

Vilka beslut får överklagas?

De flesta beslut gällande bygglov, marklov, rivningslov och förhandsbesked får överklagas. Du får däremot inte överklaga ett beslut i den del det avser en fråga som redan är avgjord genom en detaljplan, områdesbestämmelser eller ett förhandsbesked.

Om ett beslut överklagas

Om ditt beslut om bygglov överklagas innebär det inte något förbud mot att börja bygga. Du måste dock först ha fått startbesked och avvakta fyra veckor från kungörelsen i Post- och Inrikes tidningar. Efter denna tid bygger du dock på egen risk, om beslutet har överklagats. Om beslutet upphävs i högre instans kan du riskera att behöva riva eller ändra det du byggt. Du bör vara medveten om riskerna att bygga innan ett beslut får laga kraft.

Ett beslut får laga kraft

Efter att ett beslut får laga kraft kan det inte överklagas. Laga kraftdatum kan variera beroende på hur beslutet ska delges. Överklagandetiden räknas i normalfallet fyra veckor från det att beslutet kungjorts i Post- och Inrikes tidningar.