Strandskydd

Viktig information om strandskydd

På grund av hög arbetsbelastning kommer handläggning av din ansökan om strandskyddsdispens ta extra lång tid. Du kommer tilldelas en handläggare efter sommaren och får besked på din ansökan under hösten. Tänk på att arbeten i vatten ändå inte får utföras under perioden 1 april - 31 augusti med hänsyn till växt- och djurlivet.

Strandskydd

Strandskyddet syftar till att trygga allmänhetens tillgång till stränderna för rekreation och friluftsliv samt de djur- och växtarter som trivs i strandområdet. Inom strandskyddsområde är det mycket som är förbjudet att göra och om du har en strandnära tomt är det viktigt att känna till detta.

Var råder strandskydd?

Inom Ekerö kommun råder strandskydd generellt 100 meter från stranden vid normalt medelvattenstånd. På vissa ställen råder upp till 300 meter, så kallat utökat strandskydd. Bor du inom detaljplanerat område har man oftast upphävt strandskyddet på kvartersmarken. Inom allmänna platser och i vattnet råder dock oftast strandskydd.

Vad är förbjudet?

Se informationsblad i högermarginalen.

Söka dispens

Strandskyddet är ett starkt allmänt intresse men du har möjlighet att söka dispens. Dispens kan sökas via e-tjänst som du hittar i högermarginalen. Möjligheten att ge dispens finns endast om det finns särskilda skäl för det du vill göra. Läs informationsbladet "Innan du ansöker om dispens".

Beslut om dispens

Byggnadsnämnden fattar de flesta beslut om dispens. Om du får ett positivt beslut ska en tomtplats fastställas, inom vilket område du får privatisera. Beslutet skickas efter beslut till länsstyrelsen som har tre veckor på sig att granska dispensen. De kan, om de bedömer att byggnadsnämnden kan ha fattat ett felaktigt beslut, välja att överpröva kommunens beslut. Då tar de in ärendet för granskning. Dina grannar kan inte överklaga beslutet men vissa naturvårdsorganisationer kan göra det.

Om du får avslag kan du alltid överklaga beslutet. Detta görs till länsstyrelsen och det framgår av beslutet hur du överklagar.

Handläggningstid

Vi handlägger alla ansökningar efter ansökningsdatum. Vi försöker så snart som möjligt skicka ut en begäran om komplettering om något saknas. Under handläggningstiden gör vi oftast ett platsbesök och vi diskuterar ärendet på ett handläggarmöte. Handläggningstiden varierar beroende på åtgärdens komplexitet.

Avgift

Avgiften för ansökan debiteras enligt gällande taxa som du hittar i högermarginalen.

Om åtgärder vidtas utan dispens

Om någon har utfört en åtgärd som är förbjuden utan dispens kan byggnadsnämnden bedriva tillsyn.