Taxor och avgifter

Finansiering via avgifter

Byggnadsnämndens verksamhet är till stor del finansierad via avgifter och byggnadsnämnden antar varje år en ny taxa. Avgifter uttas för alla typer av ärenden, och i vissa fall används timdebitering.

Avgiften erläggs enligt beslutad taxa som du hittar i högermarginalen. Det är viktigt att notera de stora avgifterna i ett beslut om bygglov för nybyggnad av enbostadshus, dels är det själva bygglovsavgiften, där tekniskt samråd, arbetsplatsbesök, slutsamråd och slutbesked ingår. Därutöver tillkommer, om du bor i detaljplanerat område med en detaljplan från år 1987 eller senare, en planavgift. Inom vissa områden har avtal träffats, s.k. planavtal, och då betalas ingen planavgift. Som underlag till din ansökan behöver du en nybyggnadskarta som det också uttas avgift för. Andra avgifter som kan tas ut är t.ex. för utstakning och lägeskontroll.

Vilken avgift du ska betala framgår av beslutet. Notera att du kan överklaga avgiften om du anser att den är felaktig. Fakturan skickas ut vid ett senare tillfälle än själva beslutet och kommer ca en månad efter du får beslutet.