Tillsyn

Byggnadsnämnden ansvarar för tillsyn enligt plan- och bygglagen

En anmälan om att något olovligt har gjorts kommer oftast in från en anmälare. Ibland kan det vara en granne eller närboende, och ibland kan det vara miljö- och stadsbyggnadskontoret som på eget initiativ, i samband med en besiktning, upprättar ett tillsynsärende. I tillsynsärendet utreds om någon har brutit mot en bestämmelse i plan- och bygglagen.

Du har möjlighet att göra en anonym anmälan

Du har möjlighet att vara anonym, men skickar du till exempel in en anmälan via mail kan du inte vara anonym. Det är lättare för oss att handlägga anmälan om du lämnar dina uppgifter då vi kan kontakta dig vid behov.

Tillträde och upplysningar

För att byggnadsnämnden ska kunna utreda ärendet behöver vi oftast tillträde till fastigheten som anmälan gäller. Byggnadsnämnden har rätt att begära tillträde till en fastighet eller en bostad om det krävs för utredningen. Byggnadsnämnden kan också behöva upplysningar från fastighetsägaren om det som anmälan avser och vi brukar skicka ut ett brev till dig som du får möjlighet att svara på.

Möjlighet att söka bygglov, marklov eller strandskyddsdispens i efterhand

Om du byggt något utan att ha nödvändigt tillstånd har du möjlighet att söka bygglov i efterhand. Då hanteras din ansökan nästan som en vanlig ansökan och du får upprätta de ritningar och handlingar som behövs för åtgärden. Vi granskar om åtgärden uppfyller de krav som ställs i detaljplanen och andra krav i plan- och bygglagen. Oavsett om du söker bygglov eller inte kan du komma att få betala en byggsanktionsavgift. Om åtgärden är förenlig med detaljplanen och kraven i plan- och bygglagen ska bygglov/marklov beviljas. Om åtgärden strider mot plan- och bygglagen eller detaljplanen kan byggnadsnämnden behöva förelägga dig att vidta rättelse.

Betydande olägenheter

Om någon har gjort något som innebär en betydande olägenhet för omgivningen eller trafiken, oavsett om det kräver bygglov, kan byggnadsnämnden behöva ingripa.

Att tänka på när du köper fastighet

När du köper en fastighet kan det vara bra att ta reda på om det finns några förelägganden på den. Detta görs i huvudsak hos Fastighetsinskrivningen och du får en fastighetsrapport. Även om inga förelägganden finns är det bra att kontrollera att byggnader och annat på tomten har nödvändiga tillstånd. Du som ny ägare kan bli ansvarig för det någon annan har gjort.