Medborgardialog om Stenhamra

Miljö- och stadsbyggnadskontoret har fått i uppdrag att inleda ett detaljplanearbete för Stenhamra centrum. Syftet är att pröva förutsättningarna för förtätning av bebyggelse med bostäder och butiker, få utökad kvalitet på grönområden samt öka liv och rörelse på ett nytt torg i anslutning till busshållplats, bibliotek och livsmedelsbutik. Vidare undersöks möjligheterna för omdisponering av parkeringsytor samt tydligare stråk för gående och cyklister. 

Vid framtagandet av en detaljplan utreds platsen för att se så att planläggningen är lämplig sett till platsens förutsättningar och egenskaper. För Stenhamra centrum är ett steg i denna utredning medborgardialogen. Dialogen syftar till att undersöka medborgarnas perspektiv på centrumet och dess förändring, vilka behov som finns samt att få reda på platsspecifik kunskap om platsen. 

Medborgardialog 7-8 december

Lördagen den 7 december och söndagen den 8 december arrangerades fyra dialogtillfällen om detaljplanen för Stenhamra centrum. Dialogen hölls på Söderströmsgården i Stenhamra. Till dialogen bjöd vi in privatpersoner, föreningsrepresentanter, affärsidkare, tjänstemän och förtroendevalda från Ekerö kommun. 

Vid dialogen diskuterades de olika perspektiv som finns på hur Stenhamra centrum bäst kan utvecklas. Ambitionen med dialogen var att synliggöra alla perspektiv och att enas kring ett antal rekommendationer för detaljplanen. 

Perspektivinsamling 

Inför dialoghelgen genomfördes närmare 30 perspektivinsamlingsmöten med föreningar, affärsidkare, förtroendevalda, skolungdomar och andra intressentgrupper. 

Resultat

Nu är sammanställningen av dialogen klar. Du hittar den i menyn till höger.

I den fortsatta detaljplaneprocessen kommer dialogens resultat att vägas samman med ekonomiska aspekter, lagstiftning, expertkunskap (sak- och yrkeskunskap) och därmed bli en del av beslutsunderlaget för den detaljplan som arbetas fram. Dialogens resultat kommer att kommenteras  i samband detta. 

Vad är medborgardialog? 

Medborgardialog är en metod som används för att tillvara på medborgares perspektiv och åsikter. Syftet med dialogen är att skapa ett bättre planerings- och beslutsunderlag samt att olika perspektiv ska mötas för att på så vis skapa förståelse dem emellan.

I den här dialogen mötte representanter från Ekerö kommun invånare i Stenhamra och andra intressenter för att samtala kring Stenhamra centrum, hur platsen fungerar idag, vad som är bra och mindre bra samt vilka behov som finns.

Genom medborgardialogen är ambitionen att den platsspecifika kunskap som invånarna i Stenhamra besitter tillsammans med övriga planeringsförutsättningar ska bidra till en hållbar stadsplanering som möter de olika behov som finns.