Bygga för djur

Vid ny-, om- eller tillbyggnad av djurstall ska alltid Stadsarkitektkontoret kontaktas angående bygglovsplikt. För mer information se Bygga, ändra eller riva. Stadsarkitektkontoret remitterar alla bygglovsärenden om ny- eller ombyggnad av djurstall till Miljökontoret som bedömer om djurhållningen riskerar att orsaka olägenheter för närboende eller miljön.

Stallar och anläggningar för nöt, häst och fjäderfä ska också förprövas av Länsstyrelsen innan uppförandet. Förprövningen finns för att länsstyrelsen ska kunna bedöma om dina byggplaner uppfyller gällande krav på djurskydd och djurhälsa. Mer information om förprövning hittar du på Länsstyrelsens webb.