Hästgödsel

Hästgödsel innehåller växtnäringsämnen som kväve och fosfor och bör därför helst återföras som gödning till åkermark. Förutom näring innehåller gödseln också mullämnen, vilket är viktigt för att jorden ska behålla en bra struktur. Rätt utnyttjad är alltså hästgödseln en resurs att ta vara på.

Felaktigt lagrad och hanterad gödsel kan däremot orsaka problem. Läckage av näringsämnen från olämpliga lagringsplatser eller upptrampade rasthagar leds via diken och vattendrag till Mälaren och kan där bidra till övergödning och algblomningar. Det är därför viktigt att gödseln hanteras på ett sådant sätt att det inte medför risk för miljön eller människors hälsa. Lagringsutrymmet ska vara utformat så att det inte finns en risk för läckage av näringsämnen. Utrymmet måste också vara tillräckligt stort så att gödseln kan lagras under de tider på året då du inte får sprida gödseln.

Miljöenheten bedriver tillsyn enligt miljöbalken och kan därför komma att besöka din hästverksamhet. Vid ett tillsynsbesök tittar vi på din gödselhantering och även på rast- och beteshagar. För tillsynen får Miljönämnden ta ut en avgift enligt taxa som kommunfullmäktige bestämt.