Hästhållning nära bostäder

Hästhållning kan uppfattas som störande och även ha en negativ påverkan på människors hälsa genom lukt, flugor, buller och risk för allergier. Miljönämnden antog 2019 riktlinjer för hästhållning. Riktlinjerna togs fram för att förebygga allergiproblem och andra olägenheter och används som stöd vid yttrande i planfrågor som gäller nybyggnation av bostäder i anslutning till befintlig hästhållning alternativt planering för ny hästhållning intill befintlig bebyggelse. Olika bedömningar görs för kommunens tätorter, övriga tätbebyggda områden och landsbygdsområden. Skyddsavstånden ska betraktas som riktvärden och en prövning av lämpligt avstånd görs i varje enskilt fall.