Nedgrävning av häst

Om du önskar gräva ner din häst efter att den dött ska du först kontakta miljöenheten för att samråda om lämplig plats. Det är viktigt att hitta en plats där nedgrävningen kan ske utan risk för att förorena brunnar, vattendrag eller grundvatten. Avståndet till brunnar och diken är viktigt, liksom vilken jordart som finns på platsen. Det är också viktigt att graven kan göras tillräckligt djup för att vilda djur ska hindras från att gräva upp den. En rekommendation är att kroppen kan täckas med minst 1,5 meter jord. Jordlagren måste med andra ord ha en viss mäktighet för att vara lämpliga. Ibland kan det krävas att du gräver en provgrop för att det ska vara möjligt att bedöma lämpligheten på platsen.