Ormar

Ansökan om tillstånd till ormhållning görs skriftligen till
Miljönämnden, Box 205, 178 23 EKERÖ.

I ansökan anges sökandens namn, adress, telefonnummer. Ansökan ska också innehålla uppgifter om lokalen där ormen/ormarna ska förvaras, antal ormar och art, beskrivning av terrariet (mått, material, glastjocklek, låsanordning m m), och ev hantering av bytesdjur.

För den som bor i hyreshus är det lämpligt att grannarna och fastighetsägaren får information om planerna.

Villkor som kan ställas i samband med tillståndsgivning:

1. Terrariet ska vara rymningssäkert och låsbart.

2. Ormen/ormarna får inte tillåtas röra sig fritt utanför terrariet utan tillsyn.

3. Ormen/ormarna ska ha daglig tillsyn.

4. Ventilationsöppningar i bostaden ska vara försedda med finmaskigt nät.

5. För utrymmeskrav, skötsel m m hänvisas till Lantbruksstyrelsens kungörelse om djurhållning (LSFS 1982:21) och Djurskyddsmyndighetens kungörelse om transport av levande djur (DFS 2004:10).

6. Tillstånd beviljas första gången för en tid av ett år. Det kan sedan förlängas med två år i taget.

7. När terrariet är på plats i bostaden ska anmälan om besiktning göras till miljökontoret.

8. Om antalet ormar eller artsammansättning väsentligt ändras ska anmälan göras till miljökontoret. Den som har tillstånd att inneha icke giftiga ormar måste ansökan om nytt tillstånd hos miljönämnden för att även få inneha giftiga ormar.

9. För innehav av giftiga ormar gäller särskilda villkor.

Alla giftormar tillåts inte i bostad. För vissa mindre giftiga ormar kan tillstånd beviljas. Då ska:

• terrarierummet vara skilt från boningsrum

• terrarierummet hållas låst

• varningsskyltar som anger att giftiga ormar finns i rummet finnas väl synliga vid ingången

• anslag om var serum finns ska vara uppsatt på lämpligt ställe.

Vi rekommenderar ormägare att bli medlem i Stockholms Herpetologiska Förening (SHF), Box 230, 126 02 HÄGERSTEN och hänvisar till ”Riktlinjer för ormhållning” utgiven av Sveriges Herpetologiska Riksförening (SHR).

Kopia av tillstånden till ormhållning kommer eventuellt att skickas för kännedom till SHF och i förekommande fall till fastighetsägaren.

Har du några frågor, ring 08-124 571 00.