Tillstånd för djurhållning

Om du har en djurhållning som omfattar mer än 100 så kallade djurenheter ska du anmäla det till kommunen. En djurenhet motsvarar till exempel en mjölkko, en häst eller tio får. Har du olika djurslag ska du räkna ihop djurenheterna för dina olika djurslag. Mer information om beräkning av djurenheter finns på Jordbruksverkets webbplats.

Om du vill föda upp, förvara och utfodra, upplåta eller sälja djur kan du behöva tillstånd från Länsstyrelsen. Det gäller verksamheter som till exempel hundpensionat, ridskolor, inackorderingsstall och zoobutiker. Tillståndet kallas ”paragraf 16-tillstånd” efter kravet på tillstånd enligt 16 § djurskyddslagen. Mer information finns på Länsstyrelsens webbplats.

Tillstånd för djurhållning inom detaljplanelagt område

Enligt kommunens lokala hälsoskyddsföreskrifter krävs tillstånd för att få hålla nötkreatur, häst, get, får, svin eller orm inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser. Detsamma gäller för sådana pälsdjur och fjäderfä som inte är sällskapsdjur. Som sällskapsdjur räknas djur som bor i ägarens bostad eller under liknande förhållanden.

Generellt gäller att djuren inte ska förorsaka något problem för närboende samt att de ska hållas på ett lämpligt sätt ur djurskyddssynpunkt.

Ansökan om tillstånd för djurhållning görs skriftligt till miljöenheten. I ansökan bör du beskriva din planerade djurhållning och bifoga en karta som visar byggnader och rastfållors placering på tomten.Du hittar ansökningsblanketten här

För handläggning av ansökan utgår en avgift enligt kommunens taxa för tillsyn och prövning inom miljöbalkens område.