Dokument dialogveckan

Sammanfattning av enkätundersökningen

Under den 22 november till den 12 december genomförde Ekerö kommun en dialog om hur Ekerö centrum ska utvecklas i framtiden. I samband med dialogen fanns även möjligheten att fylla i en enkät om hur centrum används idag hur man vill använda det i framtiden. Nästan 1 700 svarade på enkäten.

Här nedan kan du läsa en kort sammanfattning av enkätsvaren. Du ser även vilka frågor som ställdes och en översikt över vilka som svarade på enkäten.

Så tycker de som svarat på enkäten om Ekerö centrum:
• Idag används Ekerö centrum först och främst för handel och därefter för vård och omsorg, besök på kaféer, restauranger och bibliotek. I framtiden vill invånarna kunna nyttja centrum på samma sätt som idag, fast med mer fokus på möjligheten att ta del av centrum som en mötes- och kulturplats.

• Enligt Ekeröborna ska utvecklingen framför allt inriktas mot att bredda utbudet av handel och service. Andra viktiga områden som lyfts fram är utbudet av restauranger och kaféer och att bevara småstadskaraktär och parkeringsmöjligheter.

• De allra flesta (3 av 4) föredrar att åka bil till, från och genom Ekerö centrum, både idag och i framtiden vilket förklarar varför parkeringar blir en viktig fråga. Dock vill fler invånare kunna använda mer miljövänliga transportmedel i framtiden, alltså åka kollektivt (buss, pendelbåt), cykla och gå.

• De yngsta invånarna (24 år eller yngre) och de äldsta (65+ år) samt de som bor i centrum är inte lika intresserade av att åka bil i framtiden. De vill i stället gå, cykla eller åka buss oftare. Detta gäller i synnerhet de yngre.

• De äldsta och de yngres syn på centrumets funktioner skiljer sig markant åt. De äldre är mer intresserade av vård och omsorg, biblioteket och kulturverksamheter. De yngre lägger större vikt på handel, centrum som mötesplats, trygghet, kollektivtrafik och miljö.

• Bostadsfrågan anses som ganska viktig och bostäder bostäder för unga, äldre och små bostäder efterfrågas i hög grad av invånarna samt hyresrätter.

• Ekeröbornas vision om en småstad kan summeras till; ett bra utbud av handel och service, en praktisk vardag samt affärer och andra verksamheter i bottenvåningarna.

Läs hela rapporten här (pdf)

Information om dialogen

• Dialogen genomfördes 22 nov – 12 dec 2019 i biblioteket i Ekerö Centrum.

• Syftet med dialogen var att att samla in kunskap om Ekerö centrum från de som använder centrum på olika sätt genom att till exempel bo, arbeta, handla, gå på bio eller besöka vårdcentralen. Den information som samlades ska användas som underlag för den framtida utvecklingen av Ekerö centrum och särskilt för de pågående detaljplanerna för del av Ekerö centrum och Tappsund.

• De tre byggaktörerna Exerton, Elisby och Wallenstam var medarrangörer.

• Under hela dialogen fanns en informationsutställning i biblioteket i Ekerö centrum och möjlighet att svara på en enkät.

• 1 698 personer svarade på enkäten. Det är över 8 % av samtliga röstberättigade i kommunen vilket är en mycket hög svarsprocent som undersökning betraktat.

• Två öppna hus genomfördes med representanter från kommunen och byggaktörerna.

• Sex fokusgrupper genomfördes med bland andra skolelever och företagare i centrum.

• Tre arkitektledda rundvandringar genomfördes i området.

• En särskild del av utställningen riktade sig till barnen, bland annat med en teckningstävling.