Energi

Energisystemet är alltid i balans. Det innebär att den tillförda mängden energi hela tiden är lika stor som den använda mängden energi, inklusive förluster. Under de senaste åren har samhällets energibehov ökat, vilket medför att även den totala tillförda energin har ökat.

Vi lever i ett samhälle som är starkt beroende av energi. Energi behövs till exempel för att värma upp hus när det är kallt ute eller göra hus svalare när det är varmt. Vi behöver energi för belysning, apparater och för transporter. Produktion och distribution av varor och tjänster kräver också energi.

Det svenska energisystemet är delvis baserat på inhemska förnybara energikällor så som vatten, vind och biobränsle. En stor del av energitillförseln sker också genom import som till exempel kärnbränsle för elproduktion i kärnkraftsreaktorer samt fossila bränslen som olja och naturgas till transportsystemet. Den svenska produktionen av el baseras till stor del på vattenkraft och kärnkraft, men användning av biobränsle för el- och värmeproduktion ökar stadigt.

Vår energianvändning påverkar miljön och i slutändan vårt välbefinnande. Tillsammans kan vi se till att påverka miljön så lite som möjligt genom att övergå till förnybar energi och använda smarta, energieffektiva lösningar. Läs mer om vad du kan göra i rubrikerna till vänster.

 

Ovanstående är hämtat från Energimyndighetens publikation Energiläget 2013 som finns här.