Värmepumpsanläggningar

Innan du installerar en berg- jord-, eller ytvattenvärmeanläggning behöver du ansöka om tillstånd hos kommunen. Du måste avvakta skriftligt godkännande från Miljönämnden innan du påbörjar installationen. Att installera en berg- jord-, eller ytvattenvärmeanläggning utan tillstånd är olagligt.

Blanketter

Följande handlingar ska skickas in när du ansöker om tillstånd:

En situationsplan är en ritning som visar fastigheten (tomten), dess byggnader och omgivning ovanifrån. Som underlag till situationsplan behövs ett kartutdrag som du beställer från kommunen. Kartan visar fastighetsgränser, planerade energibrunnar, samt dricksvattenbrunnar och avloppsanläggningar inom 50 meters radie från planerad bergvärme. Ange vilken typ av avloppsanläggning som berörs, till exempel infiltration eller reningsverk.  Om energibrunnen lutas ska även brunnens botten markeras. Se informationsbladet nedan.

Ansökan skickas till: Miljöenheten, Box 205, 178 23 Ekerö eller via e-post till miljoenheten@ekero.se     

Information