Klimat

Det är i huvudsak människans växthusgasutsläpp till följd av förbränning av fossila bränslen som orsakar klimatförändringen. Målet på lång sikt är att övergå till ett energisystem som baseras på förnybara energiresurser. Med andra ord ska fossila bränslen fasas ut från den svenska energiförsörjningen.

Att övergå till ett energisystem som baseras på förnybara energiresurser ger många vinster. Förutom begränsad klimatpåverkan reduceras miljö- och hälsoproblem relaterade till förbränning av fossila bränslen, exempelvis övergödning, försurning, marknära ozon, utsläpp av tungmetaller och flyktiga organiska ämnen. Förnybara energiresurser bidrar på sikt även till ökad energi- och leveranssäkerhet – en allt viktigare aspekt i samband med ökat energiberoende i samhället. I vardagen använder människan huvudsakligen energi till drivmedel, el och uppvärmning. Det är således inom dessa områden man främst kan reducera sin klimatpåverkan.

Drivmedel

Förnybara drivmedel utgjorde år 2013 cirka 7 % av transporternas energianvändning i Ekerö kommun. Med målet om 100 % förnybara drivmedel återstår det, liksom i övriga Sverige, mycket arbete. Förnybara drivmedel är vätske- eller gasformiga bränslen som framställs av biomassa eller restavfall. Förnybar el som används för transportändamål inkluderas också. Tre av bensinstationerna i Ekerö kommun erbjuder etanol (förnybart drivmedel). Gasnät eller offentliga laddstationer för elbilar saknas i kommunen. Vid Brommaplan finns tillgång till fordonsgas.

Kollektivtrafiken i Stockholms län är ett bra alternativ om man vill minska sin klimatpåverkan – 89 % av energianvändningen baserades på förnybar energi år 2013. Att välja kollektivtrafik bidrar även till en renare luft och minskat buller i Ekerö kommun och i länet.

El

Privatpersoner, verksamheter och offentlig förvaltning kan välja att köpa förnybar el genom sitt elhandelsföretag. Genom kommunens energirådgivning kan privatpersoner, föreningar och verksamheter få information och hjälp kring att köpa förnybar el av sitt elhandelsföretag, se Energirådgivning

Enskilda, verksamheter eller en kommun kan även bidra till omställningen genom att producera förnybar el genom sol- eller vindenergi. Frågor kring egen elproduktion kan också ställas till den kommunala energirådgivningen, se Energirådgivning

Uppvärmning

Att övergå till förnybar energi vid uppvärmning innebär i första hand att övergå till system som baseras på biobränsle – genom egen panna, ett gemensamt närvärmeverk eller genom att ansluta sig till en stor fjärrvärmeanläggning. Vilka åtgärder som en fastighetsägare kan vidta påverkas av bostadens rådande värmesystem, samt vilken infrastruktur som finns utbyggd i närheten. Om övergång till biobränsle inte är aktuellt kan frånlufts-, sjö-, jord- och bergvärmepumpar istället väljas. Värmepumpar drivs med el och innebär inte nödvändigtvis en övergång till förnybara energiresurser (se stycket om el ovan). För mer information om uppvärmning, se Värmesystem.